การรู้จักตัวเองในการทำธุรกิจ

SWOT เป็นหลักการวิเคราะห์รูปแบบหนึ่ง ที่ใช้ในการประเมินสถานการณ์ และวางแผนกลยุทธ์ เพื่อวิเคราะห์ภายใน (Internal analysis) และ วิเคราะห์ปัจจัยภายนอก (External analysis) โดยประกอบไปด้วย จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) โอกาส (Opportunity) และอุปสรรค (Threat)

 

ยกตัวอย่าง SWOT ผลิตภัณฑ์ ProEngy ของ คุณเบนซิน-ไกรยุทธ แสวงสุข พอแล้วดี The Creator รุ่น 2
ProEngy คือ อาหารพร้อมรับประทาน รูปแบบแท่ง (Energy Bar ) ที่มีคุณค่าโภชนาการสำหรับนักกีฬา  โดยใช้วัตถุดิบที่โดดเด่น และมีคุณภาพของไทย โดยมีส่วนผสมหลักจากข้าวหอมมะลิพันธุ์ขึ้นชื่อของสุรินทร์ และผลไม้ไทยที่ให้พลังงานสูงจากหลากหลายจังหวัดทั่วประเทศ
คุณเบนซินได้วิเคราะห์ SWOT ไว้ดังนี้

จุดแข็ง (Strength)

-ใช้วัตถุดิบที่มีในประเทศไทย เช่น ข้าวไทย ผลไม้ไทย

– ผลวิเคราะห์ทางโภชนาการและวิทยาศาสตร์การกีฬาชัดเจน

– รสชาติที่อร่อยถูกใจนักกีฬา

-ให้พลังงานที่สูงจากผลไม้และดูดซึมเร็ว

 

จุดอ่อน (Weakness)

-บรรจุภัณฑ์ขาดความน่าสนใจในความเป็นผลไม้ไทย และไม่แตกต่างจากคู่แข่งที่เป็นแบรนด์ต่างประเทศ

 

โอกาส (Opportunity)

-กระแสการออกกำลังกายที่เพิ่มสูงขึ้น

-เป็นผลิตภัณฑ์ของคนไทย

 

อุปสรรค (Threat)

-เป็นแบรนด์ใหม่ต้องสร้างความรับรู้ให้ผู้บริโภคอย่างมาก

 

เมื่อค้นพบว่าจุดแข็งคือ วัตถุดิบที่โดดเด่น และมีคุณภาพของไทย ทำให้คุณเบนซิน กลับมาทบทวนการใช้จุดแข็ง เพื่อลบจุดอ่อนทางด้านบรรจุภัณฑ์ คุณเบนซินจึงได้ตัดสินใจ ปรับรูปแบบบรรจุภััณฑ์ ให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น โดยเพิ่มความเป็นไทย และสื่อถึงจุดเด่นของสินค้าให้กับกลุ่มเป้าหมาย ทั้งเรื่องงานออกแบบ สีสัน และยังเพิ่มคุณค่าด้วยการใช้วัสดุที่ย่อยสลายได้อีกด้วย