คุณดั่งใจถวิล อนันตชัย (คุณอ้อม)

คุณดั่งใจถวิล อนันตชัย หรือคุณอ้อม Trainer โครงการพอแล้วดี The Creator สาวยุคใหม่ซึ่งตอนนี้ดำรงตำแหน่ง Managing Director ที่บริษัท INTAGE (Thailand) Co., Ltd. โดยสายงานนั้นเกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ และวิจัยข้อมูลการตลาดในด้านต่างๆเกี่ยวกับกลุ่มผู้บริโภคในสังคมปัจจุบัน

สิ่งที่ทำให้คุณอ้อมสนใจเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในโครงการพอแล้วดี The Creator ก็คงคล้ายคลึงกับ Trainer หลายๆคนที่มีจุดประสงค์อยากทำอะไรให้ประเทศชาติบ้าง อยากเดินตามรอยเท้าพ่อหลวง อยากแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ที่มีให้เกิดประโยชน์กับสังคมโดยไม่ได้หวังผลตอบแทน มันเป็นความพอแบบหนึ่งซึ่งมันคือความพอดีที่ดีพอ สร้างความพอใจที่ได้ทำ และด้วยประสบการณ์มากกว่า 20 ปีในงานวิเคราะห์พฤติกรรมและจิตวิทยาของผู้บริโภค ทำให้คุณอ้อมเข้าใจว่าการที่แบรนด์หนึ่งแบรนด์จะเติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนได้นั้นต้องเกิดจากความมีเหตุมีผล เริ่มจากการเข้าใจว่ากลุ่มผู้บริโภคเป้าหมายของเราคือใคร ซึ่ง ณ จุดนี้ก็ต้องยอมรับด้วยว่าไม่สามารถตอบสนองทุกคนได้ทุกอย่าง เพราะผู้บริโภคแต่ละคน แต่ละกลุ่มมีความต้องการแตกต่างกันและจะเห็นคุณค่าในสินค้าแตกต่างกันไปด้วย ดังนั้นการที่คุณอ้อมเข้ามาสอนสิ่งเหล่านี้ให้แก่ Creator จึงต้องคิดวิเคราะห์จากมุมมองของคนที่ต้องการขาย (Customer Centric) ไม่ใช่มองแต่สิ่งที่อยากจะขาย ถึงแม้ความอยากขาย หรืออยากทำจะเป็นพลังสำคัญให้เกิดการริเริ่ม แต่การคิดอย่างรอบคอบ มีเหตุผล มีตรรกะ จะช่วยสร้างรากฐานที่มั่นคงและแข็งแรงให้ธุรกิจดำเนินต่อไปได้ ซึ่งคุณอ้อมก็หวังว่าเหล่า Creator จะมีเหตุมีผลและรับฟังสิ่งที่ผู้บริโภคต้องการมากขึ้น รวมถึงหมั่นสังเกตว่าสิ่งรอบตัวเป็นอย่างไรบ้างไม่เว้นแม้กระทั่งคู่แข่ง เพราะการมุ่งแต่การขายเพียงอย่างเดียวนั้นไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้อง อย่าลืมว่าผู้บริโภคมีตัวเลือกอื่นเสมอ (Choice) ดังนั้นการมีเหตุผลที่เพียงพอจะสามารถนำมาใช้ในการปรับปรุง และพัฒนาสินค้า บริการ ให้ตรงความต้องการหรือเหนือความต้องการของผู้บริโภคได้ โดยที่ยังคงคุณค่าที่เหนือกว่าของแบรนด์ตัวเองไว้อีกด้วย (Value Proposition)

โครงการนี้อาจจะเป็นโครงการเล็กๆที่ไม่ได้มีการ PR อย่างใหญ่โต แต่เป็นโครงการเล็กที่คิดการใหญ่แบบค่อยเป็นค่อยไป ไม่ใช่เป็นเพียงกระแสโดยหวังให้แนวทางเศรษฐกิจพอเพียงนั้นนำไปใช้ไปปฏิบัติได้จริงและเห็นผลจริงตามชุมชนต่างๆ โครงการนี้เกิดขึ้นจากความตั้งใจของ ‘ผู้ทำ’ ไม่ใช่เพียงผู้พูดที่พูดแล้วจบกันไป คุณอ้อมหวังว่าโครงการนี้จะช่วยจุดประกายให้คนในสังคมได้เห็นว่าอย่าเพียงแต่บอกว่ารักพ่อ แต่ให้ลงมือทำในสิ่งที่พ่อสอนด้วย พ่อหลวงเตรียมทุกอย่างมาให้เรามาตลอดทั้งชีวิตพระองค์แล้ว ถึงเวลาที่พวกเราต้องลุกขึ้นมาสานต่อในสิ่งที่พ่อปลูกทางเอาไว้กันสักที ปรัญชาแห่งเศรษฐกิจพอเพียงเป็นหนึ่งในของขวัญแสนวิเศษที่ท่านมอบให้พวกเราทุกคน เพื่อที่จะช่วยให้สามารถก้าวต่อไปข้างหน้าได้อย่างแข็งแรง เข้มแข็ง มีสติ และมีความสุข ยิ่งในสังคมปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วภายใต้สังคมทุนนิยม คนไทยจึงควรมีภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจระดับประเทศและระดับโลกที่จะส่งผลกระทบ หรือแม้แต่การเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติก็จะเป็นอีกตัวแปรใหญ่ที่ทุกคนจะต้องประสบเจอ ดังนั้นการมีพื้นฐานทางความคิดและแนวทางการดำเนินชีวิตที่แข็งแรงและมีเหตุผลในภาคธุรกิจจึงเป็นสิ่งสำคัญ สามารถเห็นได้จากธุรกิจที่เกิดมาตามกระแสและต้องปิดตัวไปในท้ายที่สุด เพราะการทำตามกระแสโดยไม่มีหลักการ หรือปราศจากเหตุผลย่อมไม่มีความยั่งยืน

หากมองไปในอนาคตข้างหน้าโครงการพอแล้วดี The Creator สามารถต่อยอดไปได้อีก โดยทำให้เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้เรื่องพอแล้วดี ซึ่งไม่จำเป็นต้องเป็นรูปแบบธุรกิจเท่านั้น แต่อาจจะเป็นแนวทางการใช้ชีวิตประจำวันก็ได้ ถึงแม้ในปัจจุบันสังคมส่วนใหญ่จะเชื่อว่าปรัชญาแห่งเศรษฐกิจพอเพียงนั้นมักจะต้องเกี่ยวข้องกับการเกษตร แต่แท้จริงแล้วความพอเพียงต้องเริ่มจากการปรับทัศนคติตัวเอง ถัดมาจึงเป็นสังคมที่เล็กที่สุดอย่างครอบครัวและค่อยๆสร้างแรงกระเพื่อมไปเป็นวงกว้าง คุณอ้อมเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้สามารถลบล้างทัศนคติเกี่ยวกับความพอเพียงแบบผิดๆได้ ในเมื่อยุคสมัยนี้คนเชื่อคนด้วยกันมากกว่าคำโฆษณาหรือแบรนด์ การใช้คนทั่วไปในการบอกต่อ บอกเล่า และแสดงให้เห็น จึงเป็นแรงขับเคลื่อนที่ดีได้

คำว่า ‘พอแล้วดี’ มีความหมายและคุณค่าในตัวมันเองอย่างสมบูรณ์ เป็นความพอดี ที่ดีพอ และสามารถสร้างความพอใจให้เกิดขึ้นได้ กล่าวคือการพอประมาณที่ไม่มากหรือไม่น้อยจนเกินไป ไม่สร้างความลำบากให้ผู้อื่นหรือแม้กระทั่งตัวเราเอง ประพฤติตนให้มีประโยชน์ต่อสังคม มีความคิดริเริ่มในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ และที่สำคัญที่สุด คือ การรู้จักพอใจ มีความสุขต่อสิ่งที่ทำ สิ่งที่ได้แบ่งปัน ถึงแม้จะเป็นสิ่งเล็กน้อยก็สามารถสร้างความสุขให้เราได้ถ้าความสุขนั้นเป็นความสุขที่ดีพอ