คุณปพนธ์ มังคละธนะกุล

คุณปพนธ์ มังคละธนะกุล Trainer โครงการพอแล้วดี ผู้บริหารหนุ่มไฟแรงด้านการปรึกษาธุรกิจภายใต้ชื่อ บริษัท ล้มยักษ์ จำกัด ที่มุ่งหวังช่วยดูแลให้คำปรึกษาแบบองค์รวมแก่ผู้ประกอบการในการบริหารจัดการธุรกิจให้ถึงฝั่งฝัน และสามารถอยู่ได้อย่างยั่งยืนในระยะยาว

ด้วยประสบการณ์ที่คุณปพนธ์คลุกคลีกับธุรกิจเอสเอ็มอีมาตลอดกว่าสิบปี ได้เห็นอะไรหลายๆอย่าง ก็ทำให้ตนคิดว่าการนำเอาความรู้ ความเชี่ยวชาญในการบริหารแบรนด์เล็กให้สามารถแข่งขันกับแบรนด์ใหญ่มาถ่ายทอด ปรับใช้ ก็น่าจะทำให้คนตัวเล็กเหล่านี้มีภูมิต้านทาน และสามารถยืนหยัดท่ามกลางวัฏจักรปลาใหญ่กินปลาเล็กได้อย่างยั่งยืน แนวคิด ‘ล้มยักษ์’ มิได้มีนัยยะเพียงแค่การพยายามเอาชนะยักษ์ใหญ่เท่านั้น แต่ยังคำนึงถึงคนตัวเล็กว่าจะต้องมีที่ยืนอย่างมั่นคง มีภูมิคุ้มกันดีพอที่จะสามารถยืนหยัดได้ ทั้งหมดทั้งมวลนี้สามารถเกิดขึ้นได้โดยการใช้ทฤษฎีการบริหารธุรกิจมาปรับใช้ มาถึงจุดนี้คุณปพนธ์ก็เล็งเห็นว่าโครงการพอแล้วดี The Creator ที่มีวัตถุประสงค์ให้ธุรกิจที่ดำเนินตามปรัชญาแห่งเศรษฐกิจพอเพียงอยู่รอดได้ ซึ่งตรงกับแนวคิด ‘ล้มยักษ์’ ที่กล่าวมา จึงเป็นเหตุผลในการตัดสินใจเข้ามาร่วมโครงการในฐานะ Trainer

The Creator ทุกคนจากโครงการพอแล้วดี The Creator ล้วนแล้วแต่เป็นองค์กรทางธุรกิจทั้งนั้น นั่นคือมีผลิตภัณฑ์ บริการ หรือการนำเสนอ มีฐานลูกค้าเพื่อสร้างรายได้ และรายได้ที่จะต้องมากกว่ารายจ่ายที่จะเกิดขึ้นจึงจะสามารถอยู่รอด แต่การจะอยู่ได้อย่างยั่งยืนนั้น จะต้องสามารถหารายได้เข้ามาอย่างสม่ำเสมอ และสามารถเติบโตได้ตามเหตุปัจจัยที่เหล่า The Creator จะใส่เข้าไปในองค์กรของแต่ละคน เมื่อมองอย่างนี้ประสบการณ์ของคุณปพนธ์ทางด้านการบริหารเชิงกลยุทธ์ของธุรกิจก็จะเป็นอีกตัวช่วยให้เหล่า The Creator สามารถมองภาพธุรกิจที่เขาอยู่ได้อย่างชัดเจนมากขึ้น สามารถทำให้เขาเห็นจากมุมสูงเพื่อเข้าใจความเป็นไปในภาพรวมก่อน ส่วนที่จะเลือกหาที่ยืนตรงไหน อย่างไร นั้น ขึ้นอยู่กับจุดประสงค์ของแต่ละคนว่าต้องการพัฒนาองค์กรไปทางไหน กลับกันหากปราศจากการมองเชิงกลยุทธ์ที่แตกฉานเสียแล้ว เป้าประสงค์ที่ตั้งใจไว้อาจไม่ยั่งยืน ดังนั้นถึงแม้ว่าแต่ละคนอาจมิได้ต้องการสร้างกำไรให้สูงสุดตามแนวคิดทุนนิยมก็ยังจำเป็นที่จะต้องเข้าใจเพื่อให้ตัวเองสามารถหาที่ยืนได้มั่นคงจริงๆ โดยการเข้ามาแบ่งปันความรู้ประสบการณ์เชิงกลยุทธ์ทางธุรกิจในจุดนี้น่าจะเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ไม่มากก็น้อย เนื่องจากแนวคิดเชิงกลยุทธ์ทางธุรกิจค่อนข้างจะเป็นสิ่งใหม่ของคนส่วนใหญ่ที่เข้าร่วมโครงการ คุณปพนธ์จึงเลือกใช้เครื่องมือที่เรียกว่า Business Model Canvas ที่มีจุดเด่นคือสรุปสิ่งที่เกี่ยวข้องทั้งหมดของธุรกิจให้อยู่ในกระดาษแผ่นเดียว ทำให้ The Creator สามารถมองเห็นความสำคัญของปัจจัยต่างๆ และความสัมพันธ์ที่มีต่อกันได้ ดังนั้นหลังจากการเข้า Workshop ไปแล้ว เหล่า The Creator ก็ยังสามารถนำ Business Model Canvas ไปใช้เป็นเครื่องมือในการกำหนดทิศทางตลอดจนการปรับทิศทางขององค์กรของตน โดยคุณปพนธ์เชื่อว่าอย่างน้อยแต่ละคนก็จะไม่หลงทางและสามารถล่วงรู้ได้ว่าเพื่อจะไปยังจุดหมายนั้นๆ แต่ละคนควรจะต้องเพิ่มขีดความสามารถด้านใด ณ ช่วงเวลาไหน

ปรัชญาแห่งเศรษฐกิจพอเพียงนั้นเป็นสิ่งที่ล้ำค่ายิ่งนัก สังคมเศรษฐกิจใดจะยั่งยืนได้ต้องรู้จักการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างชาญฉลาด เพื่อให้เป็นประโยชน์แก่สังคมเศรษฐกิจนั้นๆ ในขณะเดียวกันทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดจะถูกใช้ไปให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้ ก็ต้องมีการแข่งขันอย่างพอควรตามหลักเศรษฐกิจทุนนิยม ทั้งนี้ทั้งนั้นสองสิ่งนี้ต้องอยู่คู่กัน ทุนนิยมไม่ได้อยู่ฝั่งตรงข้ามกับเศรษฐกิจพอเพียง ทั้งสองปรัชญาเป็นตัวเสริมให้สังคมเศรษฐกิจใดๆ ใช้ทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ในขณะเดียวกันยังก่อให้เกิดความยั่งยืนในระยะยาวด้วย ประเทศไทยเราโชคดีที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรามหาภูมิพลอดุลยเดช ท่านได้ทรงประทานองค์ความรู้เศรษฐกิจพอเพียงให้แก่ประชาชนชาวไทยทั้งหมด แม้แต่ต่างชาติยังต้องมาเรียนรู้กับหลักคิดนี้ คุณปพนธ์จึงอยากให้คนไทยทุกคนนำหลักแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการดำเนินธุรกิจ เพราะตนเชื่อมั่นว่าเศรษฐกิจไทยจะสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืนด้วยแนวคิดนี้

สังคมไทยต้องการตัวอย่างให้ประจักษ์ว่าแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงสามารถอยู่ได้ในโลกทุนนิยมและไม่เพียงแค่ทำให้อยู่ได้ แต่ยังเจริญเติบโตได้ต่อเนื่องอย่างยั่งยืน โครงการพอแล้วดี The Creator จะมีประโยชน์อย่างมากในการบอกเล่าให้คนไทยได้เห็นถึงผลของการใช้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงว่าดีกับสังคมเศรษฐกิจไทยจริงๆ ไม่ได้เป็นเพียงทฤษฎีและที่สำคัญพอเพียงไม่ใช่ล้าหลัง แต่หมายถึงก้าวหน้าอย่างมั่นคง ในส่วนของการต่อยอดเพื่อเข้าถึงสังคมได้มากขึ้นนั้น คุณปพนธ์มองว่าหากได้คนที่ทำธุรกิจอย่างจริงจังในแบบทุนนิยมมาเข้าร่วมโครงการ และสามารถนำแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้จนทำให้องค์กรยั่งยืนได้จริงๆ อันนี้จะถือเป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ที่เป็นจุดเปลี่ยนให้คนในสังคมเศรษฐกิจไทยหันมาศึกษาแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงอย่างจริงจัง ยิ่งหากสามารถหา The Creator ที่เข้ามาในโครงการที่หลากหลายมากขึ้นก็จะนำไปขยายผลให้เห็นในวงกว้าง ทำให้คนเห็นได้ว่า คำว่า ‘พอเพียง’ นั้นอยู่ได้ทุกที่ ถึงแม้ว่าจะไม่ใช่คนที่ไม่อยู่ในแวดวงเกษตรกรรมก็ตาม

          พอแล้วดี คือ การรู้แจ้งถึงจุดประสงค์ที่แท้จริงของตนเอง องค์กร ว่าเราต้องการอยู่บนเส้นทางนี้เพราะอะไร ซึ่งจุดประสงค์นี้ต้องอยู่เหนือกว่าเพียงตัวเลขทางการเงิน เมื่อมีจุดประสงค์ที่ชัดเจนแล้วเราก็จะรู้ว่าควรจะทำอย่างไรจึงจะสามารถมีที่ยืนในที่ที่เราอยากอยู่ได้ และเหมาะสมกับตัวเราไม่ใช่ตามมาตรฐานของคนอื่น