คุณปิยะชาติ อิศรภักดี (คุณอาร์ม)

คุณปิยะชาติ อิศรภักดี หรือคุณอาร์ม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แบรนดิ คอร์ปอเรชัน จำกัด ผู้เต็มเปี่ยมไปด้วยประสบการณ์ด้านการปรึกษาการสร้างแบรนด์ จนตัดสินใจก้าวเข้าสู่การเป็น Trainer โครงการพอแล้วดี The Creator

นอกเหนือจากคำชวนของพี่ที่ผมเคารพนับถืออย่างพี่หนุ่ยแล้ว การที่ได้เป็นส่วนหนึ่งแม้จะเป็นส่วนเล็กๆ แต่ก็ถือว่าเป็นการสร้างคุณประโยชน์ให้กับสังคม ผมคิดว่าการร่วมมือกัน ช่วยเหลือกัน และการพัฒนาชุมชน สังคม หรือประเทศนั้น เป็นหน้าที่ของเราทุกคน ไม่ใช่เพียงแค่หน้าที่ของใครคนใดคนหนึ่ง ดังนั้น เมื่อประสบการณ์และความรู้ของผมสามารถสร้างประโยชน์ให้กับคนอื่นๆได้ ผมก็มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะแบ่งปันสิ่งเหล่านี้

เนื่องจากสังคมของเรากำลังก้าวเข้าสู่ยุค 4.0 หรือที่เรียกว่าสังคม “ดิจิทัล” อย่างสมบูรณ์ โดยมีเทคโนโลยีเป็นหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อน และมีอุปกรณ์ดิจิทัลพกพาเป็นตัวแปรสำคัญที่ทำให้การถ่ายทอดเรื่องราวแตกต่างจากในอดีต โดยผู้บริโภคสามารถรับรู้ข้อมูลข่าวสารได้มากขึ้นผ่านช่องทางต่างๆตลอด 24 ชั่วโมง ดังนั้นการรู้เท่าทันสื่อโซเชียลและนำมาใช้อย่างมีประสิทธิภาพผ่านความสามารถในการถ่ายทอดเรื่องราวที่น่ายกย่อง และที่สำคัญสามารถเชื่อมโยงเรื่องราวเหล่านั้นกับผู้บริโภคได้ จนกลายเป็น ‘คุณค่าร่วม’  ที่ผู้บริโภคกับแบรนด์มีจึงเป็นสิ่งสำคัญ เพราะนอกจากจะทำให้ผู้บริโภครู้จักแบรนด์และคุณค่าของแบรนด์มากขึ้นจนเกิดความรู้สึกที่ดีแล้ว ยังเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยกระตุ้นให้เกิดการตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการได้อย่างมีคุณค่าและเป็นธรรมชาติอีกด้วย โดยผมเชื่อว่า Creator แต่ละท่าน มีจุดยืนที่สะท้อนถึงความเชื่อในมิติต่างๆที่นอกเหนือจากการทำธุรกิจอย่างชัดเจน ซึ่งการถ่ายทอดให้สังคมได้รับรู้ในความเชื่อ และสิ่งที่แบรนด์ลงมือทำนั้น จะสามารถสร้างคุณค่าให้กับแบรนด์ได้อย่างมหาศาล เพราะวันนี้ ‘คุณค่า’ ไม่ได้เกิดขึ้นเพียงจากการมุ่งเน้นแสวงหาแต่ผลกำไร หากแต่เป็นการคำนึงถึงชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อม และผลกระทบอื่นๆที่เกิดขึ้น ซึ่งก็ไปตรงกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่ไม่ได้สอนให้คนเราเป็นผู้รับเพียงอย่างเดียว แต่ยังต้องรู้จักเป็นผู้ให้ และแบ่งปัน เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน ตลอดไปจนถึงประเทศชาติ

นอกจากความสำเร็จที่เป็นเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจแล้ว ผมคิดว่าความยั่งยืนคืออีกสิ่งหนึ่งที่ท้าทาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคที่ทุกคนสามารถสร้างแบรนด์ให้กับตัวเองได้ และมีแบรนด์ใหม่ๆเกิดขึ้นตลอดเวลา ความยั่งยืนไม่ใช่เรื่องของความมากไปหรือน้อยไป แต่เป็นเรื่องของความสมดุลที่เราทุกคนควรให้ความสำคัญ ทุกคนบนโลกใบนี้มีส่วนสำคัญในการรับผิดชอบต่อสิ่งที่เกิดขึ้นเช่นเดียวกัน ดังนั้นความยั่งยืนที่แท้จริงจึงไม่ได้เกิดจากใครคนใดคนหนึ่ง แต่เกิดจากการที่เราทุกคนร่วมมือกันในขอบเขตและบริบทที่ตนเองสามารถรับผิดชอบได้ เพื่อเป้าหมายที่มีร่วมกัน ผมหวังจะเห็น Creator เป็นส่วนหนึ่งในการร่วมสร้างสังคมแห่งความยั่งยืนแห่งนี้

ผมอยากให้สังคมมองเห็นถึงความสำเร็จของคนกลุ่มหนึ่ง และแนวทางการดำเนินธุรกิจของพวกเขาที่มีความสอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวง ซึ่งนำหลักสามห่วงสองเงื่อนไขมาใช้โดยเริ่มจากการรู้จักตัวเอง มีเหตุมีผล มีภูมิคุ้มกัน บนเงื่อนไขของความรู้คู่คุณธรรม และปฏิบัติจนเกิดผลออกมาให้สังคมได้เห็นอย่างเป็นรูปธรรม อีกทั้งสิ่งที่โครงการพอแล้วดี The Creator ถ่ายทอดให้เห็นนั้นคือ ความพอเพียง ไม่ได้ล้าหลัง แต่ความพอเพียงนั้น สร้างความมั่นคง ความก้าวหน้าในระดับบุคคล ครอบครัว ชุมชน จนถึงระดับประเทศ และด้วยเหตุผลที่ว่าความพอเพียงคือรากฐานในการดำเนินชีวิตที่ตั้งอยู่บนความไม่ประมาท รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลก และยังไม่ก้าวข้ามความสำคัญของการรู้จักตนเอง ซึ่งถือว่าเป็นสิ่งสำคัญในการเริ่มลงมือทำอะไรสักอย่าง ซึ่งโลกปัจจุบัน ความสร้างสรรค์จะเข้ามามีบทบาททำให้ธุรกิจของคุณเกิดความแตกต่างได้อย่างมีคุณค่า โดยเรื่องราวที่แบรนด์ถ่ายทอดนั้นจะเป็นสิ่งที่สร้างประสบการณ์ที่ประทับใจให้กับผู้บริโภคที่รู้สึกถึงคุณค่าที่มีร่วมกันได้

ในอนาคตผมอยากจะเห็นโครงการพอแล้วดี The Creator เข้าไปในกลุ่มเยาวชนหรือเด็กมากขึ้น เพราะว่าเยาวชนเหล่านี้จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในภายภาคหน้า พวกเขาอาจจะเป็นผู้นำประเทศ หัวหน้าชุมชน เจ้าของธุรกิจ หรือองค์กรต่างๆ ดังนั้นการสร้างความรู้ความเข้าใจ และปลูกฝังค่านิยม ‘ความพอเพียง’ ให้กับพวกเขาตั้งแต่เด็ก จะช่วยหล่อหลอมให้พวกเขาดำเนินชีวิตในรูปแบบที่จะนำพาไปสู่ความยั่งยืนได้ อีกทั้งพวกเขายังสามารถถ่ายทอดสิ่งเหล่านี้ต่อไป ช่วยสร้างสังคมให้เข้มแข็ง เป็นสังคมที่น่าอยู่มากยิ่งขึ้น ซึ่งอนาคตของประเทศชาติ หรือแม้กระทั่งของโลก ก็ต้องถูกฝากฝังไว้กับเยาวชนคนรุ่นหลังเหล่านี้

จากสิ่งที่โครงการพอแล้วดี The Creator กำลังพยายามถ่ายทอดให้เห็นอยู่ตลอดก็น่าจะเป็นอะไรที่ชัดเจนว่า ความพอเพียงจาก Creator กลุ่มนี้ เกิดขึ้นมาจากคนที่อยู่ต่างถิ่นฐานไม่ว่าจะเป็นในเมืองหรือนอกเมือง โดยไม่ใช่ทุกคนจะเป็นเกษตรกรหรือทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเกษตรกรรมเท่านั้น แต่ในธุรกิจสาขาแฟชั่น การออกแบบ ร้านอาหาร ก็ยังสามารถนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ได้ และความมั่งคั่งทางการเงินก็ไม่ใช่สิ่งที่ถูกนำมาใช้เพื่อประเมินค่าความสุขของพวกเขา แต่การที่ได้เป็นส่วนหนึ่งที่ได้ช่วยพัฒนาชุมชนที่ตัวเองอยู่ กลับเป็นสิ่งที่สร้างความสุขและความภาคภูมิใจให้ทั้งพวกเขาและครอบครัว

คำว่า “พอดี” คือสิ่งที่ไม่มากหรือไม่น้อยจนเกินไป ทั้งนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับสถานภาพของตนเองไม่ใช่การเอาคนอื่นเป็นบรรทัดฐาน เพราะความพอดีนั้นไม่ใช่สิ่งที่ตายตัวที่สามารถหาคำมาจำกัดความได้ ดังนั้นความพอดีของแต่ละคนย่อมแตกต่างกัน โดยสำหรับผมความพอเพียงคือจุดกึ่งกลางระหว่างสิ่งที่เราจำเป็นต้องมี อยากมี และสิ่งที่เรามี หลังจากนั้นต้องรู้จักให้ รู้จักแบ่งปัน เพราะทุกวันนี้เราไม่ได้อยู่ในโลกเพียงลำพัง การดำเนินชีวิตของเรา ย่อมสร้างผลกระทบให้กับสภาพแวดล้อม ชุมชน หรือแม้กระทั่งโลกไม่มากก็น้อย ดังนั้นเมื่อมีพอแล้ว ต้องให้บางอย่างคืนกลับสังคมด้วย