คุณลาวัณย์ วาริชนันท์ (คุณหญิง)

คุณลาวัณย์ วาริชนันท์ หรือคุณหญิง เจ้าของธุรกิจส่วนตัวที่เต็มไปด้วยประสบการณ์ในการให้คำปรึกษาด้านการเงิน โดยถือครองคุณวุฒิจาก AFPT (Associate Financial Planner Thai) และวันนี้คุณหญิงก็ได้ผันตัวขึ้นมาเป็น Trainer โครงการพอแล้วดี The Creator

การคำเชื้อเชิญจากคุณหนุ่ย Trainer โครงการ พอแล้วดี The Creator ทำให้คุณหญิงสนใจที่จะเข้าร่วมโครงการ และเมื่อได้รู้ที่มาของตัวโครงการว่าเป็นการประยุกต์นำเอา “เศรษฐกิจพอเพียง” และ “เศรษฐกิจสร้างสรรค์” มารวมกันเพื่อพัฒนาสังคม ก็ทำให้คุณหญิงรู้สึกสนใจมากขึ้น เพราะส่วนตัวก็ชอบการใช้ชีวิตรวมถึงทำธุรกิจในแนวทางนี้อยู่แล้ว และคิดว่าคงจะดีมากหากตนสามารถแบ่งปัน และเกื้อกูลคนอื่นๆได้

ด้วยประสบการณ์ที่คลุกคลีกับด้านการเงินมาหลากหลายรูปแบบ และเชื่อว่า “เงิน” เป็นปัจจัยสำคัญของการทำธุรกิจในปัจจุบัน ดังนั้นสิ่งสำคัญที่ต้องการให้เกิดประโยชน์ต่อผู้เข้าร่วมโครงการ ก็คือการให้ผู้เข้าร่วมโครงการเข้าใจในการจัดสรรการเงินอย่างเป็นระบบ และการเตรียมเงินสำหรับการใช้ชีวิตตั้งแต่ปัจจุบันจนถึงวันสุดท้ายของชีวิต โดยมิต้องเป็นภาระบุคคลอื่น รวมถึงงบประมาณชาติและส่งต่อแนวคิดเหล่านี้สู่คนในชุมชนได้

คำว่า “พอแล้วดี” คือการรู้จัก “พอ” ก่อนจึงจะ “ดี” และมันไม่ได้แปลว่าจะต้องไม่มีเงินมาเกี่ยวข้อง ทุกคนสามารถ “พอแล้วดี” ได้ในแบบฉบับของตนเอง โดยไม่เบียดเบียนผู้อื่น และในขณะเดียวกันก็แบ่งปันให้กับสังคมได้ด้วย รวมถึง “รับผิดชอบ” หน้าที่ของตนที่มีต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชน และคนอื่นๆ สิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่คุณหญิงอยากจะบอกผ่านโครงการไปสู่สังคมในฐานนะ Trainer โครงการพอแล้วดี The Creator เพราะความพอเพียงอย่างสร้างสรรค์ที่นำมาใช้ประโยชน์กับชีวิตจริงนั้น จะเป็นตัวกลางที่จะสานต่อความสุขให้แก่ผู้ที่กระทำอย่างแท้จริง

เทคโนโลยีในปัจจุบันสามารถช่วยต่อยอดโครงการพอแล้วดี The Creator ได้เป็นอย่างดี อาทิ การ Live สดในช่วง Training  และอัพเดทสถานการณ์กิจกรรมต่างๆของโครงการให้มากขึ้น เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มคนในสังคม และเกิดการส่งต่อเป็นวงกว้าง ถึงแม้ว่า “ความพอเพียง” จะถูกมองเป็นเรื่องของเกษตรกรรม แต่หากสามารถขยายโครงการเข้าไปสู่ผู้เข้าร่วมโครงการที่หลากหลายขึ้นในแง่ของการทำธุรกิจ และทำให้เกิดการส่งต่อ การเสนอความคิดเห็นในการดำเนินชีวิตด้วยความพอเพียงในกลุ่มของบุคคลทั่วไป ก็จะสามารถล้างทัศนคติเหล่านี้ไปได้

ซึ่งคุณหญิงได้ใช้ชีวิตอย่างพอเพียงตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่ว่า “คนเราถ้าพอใจในความต้องการ มีความโลภน้อย เมื่อโลภน้อยก็เบียดเบียนคนอื่นน้อย ถ้าประเทศใดมีความคิดอันนี้ มีความคิดว่าทำอะไรต้องพอเพียง หมายความว่า พอประมาณ ซื่อตรง ไม่โลภอย่างมาก คนเราก็อยู่เป็นสุข พอเพียงนี้อาจจะมีมาก อาจจะมีของหรูหราก็ได้ แต่ว่าต้องไม่ไปเบียดเบียนคนอื่น”