คุณอานุภาพ ล้อวงศ์งาม

ชื่อ: คุณ อานุภาพ ล้อวงศ์งาม

บริษัท: บริษัท บ้านริมแควแพริมน้ำ จำกัด

ประเภทธุรกิจ: ที่พัก : รีสอร์ท โรงแรม

จังหวัด: กาญจนบุรี

Q: คุณได้น้อมนำ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy Philosophy) มาใช้ใน การดำเนินชีวิต/ดำเนินธุรกิจอย่างไร

A: บ้านริมแคว แพริมน้ำ รีสอร์ท ได้นำหลักปรัญญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ควบคู่กับหลักของพระพุทธศานา คือการดูแล รักษาตนเอง เทียบได้กับการที่มีภูมิคุ้มกันภายในที่ดี ควบคู่ไปกับการพิจารณาเพื่อพัฒนา อย่างมีเหตุผลโดยที่อยู่ในกรอบของความพอประมาณไม่เร่ง ไม่รีบ ไม่ก้าวกระโดดจนเกินตน พิจารณาสภาพการเศรษฐกิจให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ ไม่กู้ยืมเงินมาก่อหนี้สินจนล้นพ้นตัว เกินความสามารถตนที่ดูแลได้ ทำให้ บ้านริมแคว แพริมน้ำ รีสอร์ท เป็นรีสอร์ทขนาด 100 ไร่ เพียงแห่งเดียวที่ไม่เคยมีทีมงานขาย (Sale Team) มาตลอด 34 ปี แต่ได้รับการพูดส่งต่อกันแบบปากต่อปาก (Words of Mouth) จากลูกค้าที่ได้รับการบริการจนรู้สึกว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวใหญ่ ที่ชื่อว่า “ครอบครัว บ้านริมแคว แพริมน้ำ” และคุณพ่อมักจะสอนอยู่เสมอว่า “เราอยู่ไป กินไป ทำไป พัฒนาไปเรื่อยๆ อย่างมีความสุข”

Q: คุณได้นำเอาแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy) มาปรับใช้เพื่อพัฒนา/ต่อยอด ธุรกิจที่ทำอยู่อย่างไร

A: บ้านริมแคว แพริมน้ำ รีสอร์ท แท้จริงแล้วเกิดจากความคิดสร้างสรรค์ และการมองการไกลของคุณพ่อ กำธร ล้อวงศ์งามและคุณแม่ อุไร ล้อวงศ์งาม ที่ต่อสู้ชีวิตบุกเบิกและบากบั่นพัฒนาที่ดินจากป่ารก ให้กลายเป็นรีสอร์ทครอบครัวขนาดใหญ่โดยใช้เวลามากกว่า 30 ปี โดยใช้องค์ประกอบของพื้นที่ ที่มีศักยภาพในการพัฒนาให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวคือสะพานรถไฟสายมรณะ ที่อยู่ด้านหน้ารีสอร์ท และด้วยความเป็นคนกาญจนบุรีที่รักในท้องถิ่น รักในธรรมชาติของแม่น้ำแควน้อย ในปัจจุบันเราได้พัฒนาสร้างสรรค์ การแสดงแสงสีเสียง Light & Sound ของตัวเองโดยใช้ความสามารถของตัวเองสร้างสรรค์ขึ้นเองทั้งหมด จึงเป็นรีสอร์ทแห่งเดียวในจังหวัดที่สามารถทำ Light & Sound ได้ด้วยตัวเอง และนี่เป็นอีก Hi-light ของรีสอร์ท รวมถึงกิจกรรมการล่องแพเปียกและกิจกรรมรอบกองไฟ ซึ่งแต่เดิมก็คือกิจกรรมของชาวบ้านในสมัยก่อนที่ล่องแพไม้ไผ่เพื่อนำไม้ไผ่นั้นไปขายในตัวที่ตัวเมืองกาญจนบุรี ระหว่างทางมีการแวะพักแรมริมแม่น้ำ ในยามค่ำคืนก็มีการจุดกองไฟขึ้นริมแม่น้ำแควน้อย ทำให้บ้านริมแคว แพริมน้ำ รีสอร์ท เป็นรีสอร์ทที่ทำกิจกรรมล่องแพเปียกและกิจกรรมรอบกองไฟเป็นแห่งแรกของจังหวัดกาญจนบุรี

Q: ธุรกิจของคุณ ได้สร้างผลกระทบในเชิงบวก/มีส่วนช่วยสนับสนุน ยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนที่คุณ อยู่อย่างไร

A: บ้านริมแคว แพริมน้ำ รีสอร์ท นี้ได้จัดให้มีการปฏิบัติธรรมเป็นเวลา 5 วันโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้นเป็นเวลา 11 ปีติดต่อกัน ภายหลังจากออกพรรษา โดยได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์จากวัดป่าสุนันทวนารามเป็นองค์ประทาน และทางรีสอร์ทได้มีการทำบุญอาหารเพลในทุกสัปดาห์ถวายแก่วัดใกล้คียง นอกจากนี้จากการที่รีสอร์ทได้ทำการกำจัดขยะจากเศษอาหารโดยการหมักเป็นปุ๋ยชีวภาพ จึงกลายเป็นแหล่งเรียนรู้ให้แก่ชาวบ้านใกล้เคียงอีกด้วย ในส่วนของพนักงานนั้น พนักงานหลายคนของรีสอร์ทก็เป็นคนชุมชนและหมู่บ้านในละแวกใกล้เคียงรีสอร์ท และอยู่ทำงานกันเป็นครอบครัวตั้งแต่รุ่นพ่อแม่ จนถึงรุ่นลูก ดังนั้น บ้านริมแคว แพริมน้ำ รีสอร์ท จึงเป็นครอบครัวใหญ่ที่มีความรักและใกล้ชิดกันทั้งภายในกับภายนอก และระหว่างรีสอร์ทและชุมชน 

จาก 100 คะแนนเต็ม คุณให้สัดส่วนคะแนนธุรกิจ/แบรนด์ของคุณ เท่าใด?
Sufficiency Economy (เศรษฐกิจพอเพียง)Creative Economy (เศรษฐกิจสร้างสรรค์)
80

 

(อีก 20 คะแนนนั้นจำเป็นที่จะต้องเผื่อเอาไว้ในมุมมองของการทำธุรกิจเพื่อแสวงหากำไร เพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่องของธุรกิจด้วย)

70

 

(อีก 30 คะแนนนั้นเนื่องจากศักยภาพของพื้นที่รีสอร์ทยังสามารถสร้างสรรค์กิจกรรมและนวัตกรรมอื่นๆ ใหม่ๆ ได้อีกมาก)