คุณอุไรวรรณ ชัยพิพัฒน์

ชื่อ: อุไรวรรณ ชัยพิพัฒน์

บริษัท: 1. บ้านไก่ม่วน 2. ปิ๊กบ้าน

ประเภทธุรกิจ: ที่พักและร้านอาหารเพื่อสุขภาพ

จังหวัด:  ลำพูน

Q: คุณได้น้อมนำ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy Philosophy) มาใช้ใน การดำเนินชีวิต/ดำเนินธุรกิจอย่างไร

A:  -ยึดหลักคือทำเท่าที่ทำไหว และทำด้วยความสุขไม่ฝืน สุขภาพ ทำแล้วต้องไม่เจ็บป่วย

-ใช้ทรัพยากรในพื้นที่และทำกันเองเป็นกิจกรรมในครอบครัว ไม่ทำอะไรที่เกินตัวเกินฐานะ

-ใช้ผืนดินแหล่งน้ำตามธรรมชาติเพื่อปลูกพืชผักใช้ในการงานในชีวิตประจำวัน ส่งขายในพื้นที่เท่าที่มี

-คิดและทำกิจกรรมใหม่ๆส่งเสริมให้เพื่อนบ้านร่วมกันทำกิจกรรมให้มีความแปลกใหม่ในจังหวัดเพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆ 

Q: คุณได้นำเอาแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy) มาปรับใช้เพื่อพัฒนา/ต่อยอด ธุรกิจที่ทำอยู่อย่างไร

A: ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในท้องถิ่นมาตกแต่งทั้งอาหารที่ทำขายทั้งที่พัก โดยผสมผสานระหว่างวิถีชุมชนแบบเก่ากับสไตล์สมัยใหม่

Q: ธุรกิจของคุณ ได้สร้างผลกระทบในเชิงบวก/มีส่วนช่วยสนับสนุน ยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนที่คุณ อยู่อย่างไร

A: -สามารถสร้างทัศนคติให้คนในชุมชนรักในสิ่งที่มี อนุรักษ์บ้านเก่า

-ภูมิใจในวิถีชุมขนของตัวเองที่มีคนภายนอกให้ความสำคัญ

-ให้กำลังใจคนเฒ่าคนแก่ในชุมขนด้วยการพานักท่องเที่ยวไปทำกิจกรรมทางวัฒนธรรมร่วมกับผู้เฒ่า

-ทำให้คนภายนอกโหยหาชีิวิตที่อยู่ท่ามกลางธรรมชาติสภาพแวดล้อมดีๆที่สร้างได้เอง

-ทำให้คนเมืองที่บ้างานสนใจและให้ความสำคัญกับพ่อแม่มากขึ้น

จาก 100 คะแนนเต็ม คุณให้สัดส่วนคะแนนธุรกิจ/แบรนด์ของคุณ เท่าใด?
Sufficiency Economy (เศรษฐกิจพอเพียง)Creative Economy (เศรษฐกิจสร้างสรรค์)
10080