คุณเพ็ญพล สังข์แก้ว

ชื่อ:  เพ็ญพล สังข์แก้ว

บริษัท: The Princess เขาค้อ

ประเภทธุรกิจ: ปลูกและจำหน่ายผลไม้ไทยตามฤดูกาล

จังหวัด: เพชรบูรณ์

Q: คุณได้น้อมนำ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy Philosophy) มาใช้ใน การดำเนินชีวิต/ดำเนินธุรกิจอย่างไร

A: นำหลักพอประมาณมาใช้ในการดำเนินชีวิตโดยจะรู้จักประมาณตนใช้จ่ายอย่างมีสติไม่ ฟุ่มเฟือย ซื้อของราคาตามความเหมาะสมและความจำเป็น อาทิเช่นการเลือกซื้อเสื้อผ้าเราไม่จำเป็นต้องเลือกซื้อเสื้อที่มีแบรนดังแต่เราเลือกดูที่คุณภาพของเนื้อผ้าว่าเราใส่สบายและทนหรือก่อนที่จะตัดสินใจเลือกซื้อ

ทางด้านการดำเนินธุรกิจไม่ลงทุนและไม่สร้างหนี้มากเกินกำลังตน ทางด้านบริการเราให้ความสำคัญแก่ลูกค้าโดยจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสดและปลอดภัยไม่ว่าจะเป็นผลิตผลที่ปลูกเองหรือรับซื้อจากเกษตกรก็ตาม โดยเราจะให้ความรู้และแนะนำการใช้สารชีวภาพ จุลินทรีย์ เชื้อรา แบคทีเรีย และสารสกัดสมุนไพร ที่ใช้กำจัดศัตรูพืช และป้องกันโรคพืช มีความซื่อสัตย์ ขยันอดทนไม่ย่อท้อต่อความเหน็ดเหนื่อย และให้ทานแก่ผู้อื่นอยู่เป็นประจำ

A2

Q: คุณได้นำเอาแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy) มาปรับใช้เพื่อพัฒนา/ต่อยอด ธุรกิจที่ทำอยู่อย่างไร

A: สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าโดยการจัดทำแพ็คเก็จบรรจุผลไม้แต่ชนิด เปลี่ยนจากเดิมที่เป็นผลไม้ธรรมดากลายเป็นผลไม้ของฝาก และยืดอายุการเก็บรักษาโดยการแปรรูป อย่างเช่น สตรอเบอรี่เป็นผลไม้ที่มีอายุสั้นเราจะขายแค่ 1-2 วันเท่านั้นหลังจากนั้นถ้าเหลือเราก็นำมาแปรรูปเป็นน้ำสตรอเบอรี่และสตรอเบอรี่อบแห้ง และการแปรรูปมะขามโดยการนำมะขามมาปลอกเปลือกแกะเมล็ดแล้วนำมาผ่านกระบวนการเพื่อยืดอายุเก็บรักษา แล้วนำมาบรรจุลงในแพ็คเกจที่ดูมีคุณค่าเหมาะแก่การนำไปเป็นของฝากและง่ายต่อการรับประทานและง่ายต่อการขนส่งเพื่อการจัดจำหน่ายต่อไป

ส่วนที่ไร่สตรอเบอรี่ก็จะทำในรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ซึ่งมีแผนว่าจะพัฒนาต่อยอดธุรกิจท่องเที่ยวต่อไปในอนาคต

A3

Q: ธุรกิจของคุณ ได้สร้างผลกระทบในเชิงบวก/มีส่วนช่วยสนับสนุน ยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนที่คุณ อยู่อย่างไร

A: ได้ช่วยเหลือทั้งเกษตกร และชาวบ้าน มีการรับซื้อผลไม้ จากชาวบ้านและเกษตรกร โดยให้ราคาที่ยุติธรรมไม่กดราคาเพราะเรานำผลไม้มาจัดจำหน่ายเอง และมีการให้ความรู้กับเกษตกรในด้านการผลิต

จาก 100 คะแนนเต็ม คุณให้สัดส่วนคะแนนธุรกิจ/แบรนด์ของคุณ เท่าใด?
Sufficiency Economy (เศรษฐกิจพอเพียง)Creative Economy (เศรษฐกิจสร้างสรรค์)
9080