เศรษฐกิจพอเพียงในยุค Thailand 4.0

ถ้าหากย้อนมองดูเศรษฐกิจของประเทศไทยในอดีตที่ผ่านมา เราจะพบว่าประเทศไทยได้ก้าวข้ามผ่านยุคของการเป็นประเทศเกษตรกรรมดั้งเดิม (ประเทศไทย 1.0) สู่อุตสาหกรรมแบบเบา (ประเทศไทย 2.0) และอุตสาหกรรมที่มีความซับซ้อนมากขึ้น (ประเทศไทย 3.0) ตามลำดับ และนั่นก็ทำให้ประเทศไทยพัฒนาจากประเทศรายได้ต่ำสู่ประเทศรายได้ปานกลางจนถึงทุกวันนี้

กลับมาในยุคปัจจุบัน โลกมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว อย่างที่ทุกคนรู้ อินเตอร์เน็ตเข้ามามีบทบาทสูง เราสามารถเข้าถึงข้อมูลความรู้มากมาย และผู้คนทั่วโลกก็สามารถเชื่อมโยงกันได้อย่างง่ายดาย เมื่อรูปแบบการดำเนินชีวิตเปลี่ยนไป การลงมือทำในแบบเดิม ๆ จึงอาจไม่ได้ผลลัพธ์แบบเดิมอีกต่อไป ดังนั้น ประเทศจึงต้องปรับตัวและมุ่งหน้าสู่การเป็น “ประเทศไทย 4.0” เพื่อขับเคลื่อนสู่ความก้าวหน้าใหม่ ๆ ที่จะสร้างความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของคนในประเทศ แต่ “ประเทศไทย 4.0” ที่ว่านี้คืออะไร แล้วทำไมเราต้องมุ่งหน้ามาทางนี้ และปรัชญาแห่งเศรษฐกิจพอเพียงจะเข้ามามีบทบาทอย่างไร มาดูกันเลย  

ในศตวรรษที่ 21 นี้ สินค้าหลากหลายมากถูกผลิตออกมาสู่ตลาด และผู้บริโภคก็สามารถที่จะเลือกซื้อได้ง่ายดายผ่านอินเตอร์เน็ต การแข่งขันทางด้านราคาจึงไม่ใช่ความยั่งยืนในการทำธุรกิจของยุคนี้อีกต่อไป เพราะการลดราคาของคุณก็ย่อมมีขีดจำกัด แต่การนำธุรกิจด้วย ความคิด ไอเดีย และนวัตกรรมใหม่ ๆ ที่สร้างคุณค่าแก่ผู้คน พัฒนาชุมชน และสิ่งแวดล้อม ต่างหากที่จะช่วยให้ธุรกิจแตกต่างและโดดเด่นในตลาดได้อย่างยั่งยืน ดังนั้น การที่ประเทศจะมุ่งหน้าสู่ยุค 4.0 ผู้ประกอบการในประเทศไม่ว่าจะในธุรกิจด้านไหน ก็ต้องเปลี่ยนแนวคิด เปิดมุมมองใหม่ ใส่ความคิดสร้างสรรค์ และมุ่งมองหาเครือข่ายความร่วมมือในการดำเนินธุรกิจ

คราวนี้ เศรษฐกิจพอเพียงจะเข้ามามีบทบาทสำคัญตรงนี้อย่างมากสำหรับผู้ประกอบการ เพราะก่อนที่เราจะรีบร้อนลงมือทำอะไร ฐานหลักของเราต้องมั่นคงก่อน เมื่อนั้น เราจะทำได้โดยการปรับใช้เศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินธุรกิจ นั่นคือ

  1. รู้จักตัวเอง – การทำธุรกิจต้องวิเคราะห์สิ่งที่ตัวเองมีและทำได้ดี เข้าใจสิ่งที่ขาดและน่าไปปรับปรุง  
  2. มีเหตุมีผล – มากกว่าจะเดินตามคู่แข่งไปเสียหมด เราต้องคำนึงว่าสิ่งที่เราทำ ทำเพื่อเป้าหมายอะไร และคำนึงถึงผลของการกระทำนั้น ๆ เสมอ
  3. มีภูมิคุ้มกัน – ความเสี่ยงเป็นสิ่งที่คู่กับการทำธุรกิจเสมอ แต่หากเรารู้จักบริหารความเสี่ยงได้ เราก็จะสามารถเข้าใจแนวทางที่เราเดินได้ดี

นอกจากนั้น ยังต้องมีการพัฒนาในด้านความรู้และคำนึงถึงคุณธรรมในการทำธุรกิจควบคู่ไปด้วยเสมอ

ท้ายที่สุด ในการขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ยุค 4.0 เศรษฐกิจพอเพียงจึงเป็นพื้นฐานสำคัญที่เราทุกคนควรที่จะทำความเข้าใจให้ดีเสียก่อนเพื่อความก้าวหน้าได้อย่างยั่งยืน ตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 9 ได้เคยพระราชทานพระราชดำรัสความตอนหนึ่งว่า

“…อาคารบ้านเรือน ตั้งอยู่ได้อย่างมั่นคง ก็เพราะความแข็งแรงของรากฐาน หรือเสาเข็ม ซึ่งเรามองไม่เห็น และมักจะลืมไปว่าเราอยู่ได้บนฐานรากอะไร…”

วันนี้ เราจะพัฒนา ’บ้านของเรา’ ไปในทิศทางไหน สำคัญคือรากฐานเราต้องแข็งแรงมากพอ เราต้องรู้ว่าอะไรคือพื้นฐานสำคัญ เมื่อนั้น เราก็จะก้าวเข้าสู่ประเทศไทย 4.0 ด้วยแนวคิดและนวัตกรรมที่จะสร้างความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของคนในประเทศได้อย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน โดยไม่ลืมรากฐานสำคัญในการ “รู้จักเติม รู้จักพอ และรู้จักปัน”
อ้างอิงข้อมูลจาก: admissionpremium.com