การสร้างภูมิคุ้มกันด้วยตัวเลข : Sufficiency Accounting

เนื้อหาการอบรมพอแล้วดี The Creator