ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับเลือกเข้าร่วมโครงการพอแแล้วดี The Creator รุ่น ๘ ทุกท่าน

คุณกาญจน์สิตา ติ๊บอุด

สายหมอกบอกรัก

คุณกาลัญญู คงคติกำจร

Toors

คุณกิตติพงศ์ อักษรานุวงศ์

SHERPUBLIQ

คุณกุสุมาวดี กรองทอง

LANDLAB

คุณจิรยา ประพรต

เสน่ห์จันท์

คุณชัชวาล สุขสัมพันธ์

Seed Of Siam กาแฟจันทบูร

คุณชัชฎาพร กาญจนชัยภูมิ

Eco Smart

คุณณัฎฐภรณ์ คมจิต

เฮือนคำนาง

คุณณัฏฐ์ภรณ์ ว่องวีรโชติกิจ

D.I.N

คุณณัฐวุฒิ ชวินกุล

Greatter Good

ดร.พญ.ณัฐฐาภณิตา รพีพงษ์พัฒนา

ECE by Nutta Clinic

คุณต้นฝัน พิพัฒธาดา

บ้านไร่ต้นฝัน

คุณบัญชา เอนกบรรลือกุล

MR.CURTAIN

คุณประภาศรี แสงแก้ว

ลอดช่องลุงเดื่อง

คุณพิมพ์รมัย หาราชัย

Greenherich

คุณภูวดล ลายจิรธาดา

Mercy Republic

คุณรสสุคนธ์ ซันจวน

บูธารา

คุณวัชรพงษ์ เตียวยืนยง

ไก่บ้านเฮา

ดร.วิษณุ อ๋องสกุล

Porjai Market

คุณศิวพรรณ ศรีสวัสดิ

PUIFAI

การอบรมครั้งที่ 1

การอบรมครั้งที่ 3

การอบรมครั้งที่ 4

การอบรมครั้งที่ 5

เรียนรู้เพิ่มเติม จากปีที่ผ่านมา

ความหมาย พอแล้วดีและ การรู้จักตนโดย ดร.ศิริกุล เลากัยกุล

Brand model แบบพอแล้วดีโดย ดร.ศิริกุล เลากัยกุล

Business model canvas แบบพอแล้วดีโดย ดร.ปรเมษฐ์ ชุ่มยิ้ม