พอแล้วดี สัญจร-น่าน 15-16 กันยายน 2565

บรรยากาศพอแล้วดี สัญจร-น่าน เมื่อวันที่ 15-16 กันยายน ที่ผ่านมา

จบลงไปเรียบร้อยสำหรับอีกหนึ่งพอแล้วดี สัญจร ดีๆ ที่ จ.น่าน ซึ่งโครงการฯ ได้นำเอาความรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กับแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ มาส่งต่อให้กับผู้ประกอบการและนักธุรกิจ ซึ่งมีความสนใจน้อมนำแนวทางดังกล่าวมาปรับใช้กับธุรกิจของตัวเองให้สามารถเติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน โดย ดร.ศิริกุล เลากัยกุล ผู้อำนวนการโครงการฯ ได้เป็นผู้ส่งมอบความรู้ให้กับผู้ประกอบการและนักธุรกิจ อีกทั้งยังมี ดร.ปรเมษฐ์ ชุ่มยิ้ม ที่มาช่วยเพิ่มเติมความรู้ในเรื่องของ Business Model Canvas เข้ามาด้วย

:::

ทั้งนี้ โครงการพอแล้วดี-สัญจร ต้องการสร้างนักธุรกิจรุ่นใหม่ที่มีความเชื่อและปฏิบัติบนแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy Philosophy) อีกทั้งยังให้ความสำคัญกับการพัฒนาท้องถิ่นหรือบ้านเกิด ควบคู่ไปกับแนวคิดของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy) ด้วยหัวใจที่เชื่อมั่นว่า ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใช้ได้กับทุกสาขา ไม่ว่าคุณจะดำเนินชีวิตในรูปแบบไหนก็ได้ตาม

:::

ขอขอบคุณผู้ประกอบการทุกท่านที่ให้ความสนใจ
ขอขอบคุณพี่ๆ Trainer ที่เสียสละเวลาตลอดระยะเวลาของโครงการ
ขอขอบคุณพอแล้วดี The Creator ทุกคนที่มาช่วยกันทำให้เกิดขึ้นจริง

:::

#พอแล้วดีสัญจรน่าน #TheCreator
#ศาสตร์พระราชาในชีวิตประจำวัน
#ศาสตร์พระราชา #PorLaewDee
#SufficiencyEconomyPhilosophy