กิจกรรมของพอแล้วดี

International Youth Representatives in Experiencing

the SEP – IYSEP X พอแล้วดี The Creator

การบรรยาย การนำ”หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” มาผสมผสานแนวความคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ แบบ “พอแล้วดี” โดย พี่หนุ่ย ดร.ศิริกุล เลากัยกุล และ พี่หมูหวาน ที่มาเป็นวิทยากร
โดยมีพี่ๆ “พอแล้วดี The Creator” ที่มาเป็นพี่เลี้ยงให้กลุ่มเยาวชนนานาชาติทั้ง 40คนทำ Workshop เราแบ่งกลุ่มเพื่อให้เลือกปัญหาในประเทศของแต่ละคนขึ้นมาพร้อมแนวทางแก้ไขโดยใช้ 3ห่วง 2เงื่อนไข ที่คำนึงถึง 3Ps ( profit people และ planet) และออกมานำเสนอ
เด็กๆมีวิธีคิดที่น่าสนใจ แม้เวลาจะน้อย แต่ทุกคนสนุกคิด มีความมั่นใจในการเสนอไอเดีย ทุกคนได้เรียนรู้ว่าเศรษฐกิจพอเพียงนั้นใช้ได้กับทุกเรื่อง ไม่ใช่เป็นเรื่องการเกษตรอย่างเดียว
อ่านต่อ

Happy In Style 2023

โครงการพัฒนาสินค้าและบริการ Happy In Style วัตถุประสงค์ : เพื่อสร้างสินค้าให้โดดเด่น และมีความแตกต่าง ขยายสู่ตลาดผู้บริโภคยุคใหม่ ด้วยแนวคิด Happy In Style โดยนำงาน “ด้านดีไซน์” มาช่วยพัฒนาสินค้า โดยนักออกแบบมืออาชีพด้านต่างๆ อาทิ นักออกแบบด้าน Packaging นักออกแบบงานผ้า นักออกแบบผลิตภัณฑ์ ด้านความคิดสร้างสรรค์ ด้านโฆษณา เพื่อพัฒนาร่วมกับผู้ประกอบการ และหอการค้าจังหวัด ใน4 จังหวัดนำร่อง นครศรีธรรมราช จันทบุรี น่าน และ นครพนม โดยคณะกรรมการท่องเที่ยวคุณภาพสูง ได้จัดตั้งคณะอนุกรรมการ Happy In Style โดยมี ดร.ศิริกุล เลากัยกุล เป็นประธานคณะอนุกรรมการ และ ทีม “พอแล้วดีDesigner” เป็นนักออกแบบที่จะลงพื้นที่ ทำงานร่วมกันกับผู้ประกอบการ หอการค้าจังหวัด และชุมชน เพื่อดำเนินกิจกรรมในการส่งเสริม พัฒนาสินค้า และบริการที่เกี่ยวข้องด้านการท่องเที่ยว ให้มีอัตลักษณ์เฉพาะของแต่ละพื้นที่ เพื่อเพิ่มมูลค่าและสอดคล้องกับความต้องการของนักท่องเที่ยว
อ่านต่อ