รับสมัครเพียง 15 แบรนด์เป็นตัวแทนจากทุกส่วนทั่วประเทศ

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 1. เป็นนักธุรกิจในกลุ่มสินค้าประเภทไลฟ์สไตล์ ที่ใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างมูลค่าเพิ่ม อาทิ เกษตรแปรรูป งานออกแบบ แฟชั่น ร้านอาหาร ร้านกาแฟ ที่พัก การท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพความงาม ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผู้ทำธุรกิจสวนเกษตรที่ไม่มีการแปรรูป
 2. มีการดำเนินธุรกิจมาแล้วไม่ต่ำกว่า 1 ปี มีการจดทะเบียนบริษัทที่ถูกต้องตามกฎหมาย
 3. มีความเชื่อมั่นในการทำธุรกิจแบบเติบโตอย่างสมดุล ให้ความสำคัญต่อการแบ่งปันเกื้อกูล ต้องการพัฒนาธุรกิจควบคู่ไปกับการพัฒนาสังคม ไม่เน้นการทำกำไรสูงสุดแต่เพียงอย่างเดียว
 4. มีศักยภาพในการสื่อสาร พร้อมทำหน้าที่ในการแบ่งปันความรู้ สานต่อหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 5. มีความพร้อมในการเข้าร่วมทุกกิจกรรมของโครงการอย่างมีวินัยด้วยความตั้งใจ โปรดศึกษาตารางการเรียนการสอนก่อนสมัคร การได้รับคัดเลือกแล้วสละสิทธิ์ด้วยเหตุผลด้านเวลา เป็นการตัดโอกาสผู้อื่น

ขั้นตอนการรับสมัคร

  ขั้นตอนที่ 1 : แบบฟอร์ม

 1. กรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มให้ครบในทุกข้อ
 2. ขั้นตอนที่ 2 : เอกสาร

 3. แนบไฟล์ PowerPoint / keynote ที่แปลงเป็น pdf ตามรายละเอียดดังนี้
  • แนะนำตัวเอง ชื่อ สกุล การศึกษา อาชีพที่ผ่านมาและปัจจุบัน (2 สไลด์)
  • แนะนำธุรกิจ / แบรนด์ พร้อมเป้าหมายทางธุรกิจทั้งในระยะสั้นและระยะยาว (2 สไลด์)
  • SWOT Analysis ของธุรกิจ / แบรนด์ (1 สไลด์)
 4. ขั้นตอนที่ 3 : วิดีโอ

 5. ทำคลิปวิดีโอแนะนำตัวเองและธุรกิจและตอบคำถามว่า “คุณตั้งใจจะทำอะไรหากได้เป็น พอแล้วดี The Creator”ความยาวไม่เกิน 2 นาที หรือขนาดไม่เกิน 100 Mb
 6. หนึ่งแบรนด์สามารถสมัครได้ 2 คนเป็นอย่างมาก และเมื่อสมัครพร้อมให้รายชื่อแล้ว หลังการสมัครสามารถเปลี่ยนตัวบุคคลได้ แต่ระยะการอบรมไม่อนุญาตให้มีการสลับตัวผู้เรียน
 7. ขั้นตอนที่ 4 : นโยบายคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคล

 •  

ค่าใช้จ่ายในการอบรม

 • ตลอดหลักสูตร 24 วัน 19,999 บาทต่อคน
 • ราคานี้รวมค่าอบรม อาหารกลางวัน ของว่างและเครื่องดื่มทั้ง 24 วัน
แบบฟอร์ม
เอกสาร
วิดีโอ
นโยบายคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคล

แบบฟอร์มใบสมัครสำหรับเจ้าของธุรกิจ/แบรนด์

กรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มให้ครบในทุกข้อ

ส่วนของข้อมูลส่วนบุคคล
ชื่อจริงต้องเป็นภาษาไทย หรือ ภาษาอังกฤษ เท่านั้น
นามสกุลต้องเป็นภาษาไทย หรือ ภาษาอังกฤษ เท่านั้น

กรุณาระบุข้อมูลเฉพาะตัวเลขเท่านั้น

กรุณาระบุเบอร์มือถือในประเทศไทยเท่านั้น กรุณาพิมพ์ติดกันไม่ต้องเว้นวรรค ตัวอย่าง 0812345678

ส่วนของข้อมูลบริษัท

กรุณาระบุข้อมูลเฉพาะตัวเลขเท่านั้น

ถ้าผู้สมัครไม่มีข้อมูลส่วนนี้ ให้ปล่อยว่างไว้

กรุณาตอบคำถามต่อไปนี้  อย่างจริงใจและซื่อตรง

ชื่อจริงต้องเป็นภาษาไทย หรือ ภาษาอังกฤษ เท่านั้น
นามสกุลต้องเป็นภาษาไทย หรือ ภาษาอังกฤษ เท่านั้น
กรุณาใส่ข้อมูลเฉพาะตัวเลข

กรุณาระบุเบอร์มือถือในประเทศไทยเท่านั้น กรุณาพิมพ์ติดกันไม่ต้องเว้นวรรค ตัวอย่าง 0812345678

แนบไฟล์ PowerPoint / keynote ที่แปลงเป็น PDF ตามรายละเอียดดังนี้

- แนะนำตัวเอง ชื่อ สกุล การศึกษา อาชีพที่ผ่านมาและปัจจุบัน (2 สไลด์)
- แนะนำธุรกิจ / แบรนด์ พร้อมเป้าหมายทางธุรกิจทั้งในระยะสั้นและระยะยาว (2 สไลด์)

- SWOT Analysis ของธุรกิจ / แบรนด์ (1 สไลด์)

* (PDF เท่านั้น ขนาดไม่เกิน 100 Mb)

ชื่อ สกุล การศึกษา อาชีพที่ผ่านมาและปัจจุบัน (2 สไลด์)
 * รับไฟล์ PDF เท่านั้น

ของธุรกิจ / แบรนด์ (1 สไลด์) * รับไฟล์ PDF เท่านั้น

พร้อมเป้าหมายทางธุรกิจทั้งในระยะสั้นและระยะยาว (2 สไลด์)
 * รับไฟล์ PDF เท่านั้น

* รับไฟล์ JPG, JPEG, PNG

คุณตั้งใจจะทำอะไรหากได้เป็น พอแล้วดี The Creator

ทำคลิปวิดีโอแนะนำตัวเองและธุรกิจและตอบคำถามว่า “คุณตั้งใจจะทำอะไรหากได้เป็น พอแล้วดี The Creator” ความยาวไม่เกิน 2 นาที

โปรดระบุข้อมูลเป็น URL ของวิดิโอ
กรุณาตั้งชื่อวิดีโอ ( ชื่อแบรนด์ ) ของท่านด้วย

นโยบายคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคล

ขอบเขตของนโยบาย

นโยบายฉบับนี้ครอบคลุมถึงการปฏิบัติหน้าที่ของโครงการพอแล้วดี The Creator ต่อข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับหรือจัดเก็บ อันสืบเนื่องมาจากการที่ท่านสมัครเข้าโครงการพอแล้วดี The Creator นี้ ซึ่งทางเราจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในกรณีที่สมัคร ได้แก่ ชื่อ-สกุล (Name) อายุ (Age) เพศ (Gender) ที่อยู่ (Address) หมายเลขโทรศัพท์ (Telephone Number) และ อีเมล์ (Email Address) เป็นต้น ซึ่งมิใช่ข้อมูลที่โดยปกติสาธารณชนจะทราบได้ เพื่อสำหรับใช้ในการทำงานของโครงการฯ

สำหรับนโยบายฉบับนี้ใช้บังคับเฉพาะโครงการพอแล้วดี The Creatorเท่านั้น และไม่มีผลใช้บังคับต่อการปฏิบัติของเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม ซึ่งเชื่อมโยงมายังโครงการพอแล้วดี The Creator หรือเชื่อมโยงไปจากเว็บไซต์พอแล้วดี The Creator ดังนั้น ขอให้ท่านทำความเข้าใจนโยบายคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคลที่จัดทำโดยเว็บไซต์ต่างๆ เหล่านั้นด้วยตัวท่านเอง

การเก็บข้อมูลส่วนตัวของผู้เข้าสมัครเข้าโครงการพอแล้วดี The Creator ถือเป็นสิทธิ์โดยชอบธรรมของโครงการฯ และจะนำไปใช้งานเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับโครงการพอแล้วดี The Creator เท่านั้น

เคลียร์ลายเซ็น

กรณีสมัครผ่าน คอมพิวเตอร์ ให้ใช้เมาส์เซ็น

ยินยอมตามนโยบายคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคลข้างต้น