ใบสมัครเข้าร่วมโครงการ: โครงการพอแล้วดี The Creator

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 1. เป็นนักธุรกิจในกลุ่มสินค้าประเภทไลฟ์สไตล์ ที่ใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างมูลค่าเพิ่ม อาทิ งานออกแบบ แฟชั่น ร้านอาหาร ร้านกาแฟ  ที่พัก การท่องเที่ยว  ผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพความงาม เกษตรสร้างสรรค์ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผู้ทำธุรกิจสวนเกษตรที่ไม่มีการแปรรูป 
 2. มีการดำเนินธุรกิจมาแล้วไม่ต่ำกว่า 1 ปี มีการจดทะเบียนบริษัทที่ถูกต้องตามกฎหมาย
 3. มีความเชื่อมั่นในการทำธุรกิจแบบเติบโตอย่างสมดุล ให้ความสำคัญต่อการแบ่งปันเกื้อกูล ต้องการพัฒนาธุรกิจควบคู่ไปกับการพัฒนาสังคม ไม่เน้นการทำกำไรสูงสุดแต่เพียงอย่างเดียว
 4. มีศักยภาพในการสื่อสาร พร้อมทำหน้าที่ในการแบ่งปันความรู้ สานต่อการเป็นนักธุรกิจที่รู้จักพอตามศาสตร์พระราชา
 5. หากไม่มีความเชื่อในการเป็นนักพัฒนาของรัชกาลที่ ๙ และคิดว่าโครงการทำเพื่อเทิดทูนสถาบัน ใจไม่กว้างพอ อย่าสมัคร
 6. มีความพร้อมในการเข้าร่วมทุกกิจกรรมของโครงการอย่างมีวินัยด้วยความตั้งใจ โปรดศึกษาตารางการเรียนการสอนก่อนสมัคร การได้รับคัดเลือกแล้วสละสิทธิ์ด้วยเหตุผลด้านเวลา เป็นการตัดโอกาสผู้อื่น
 7. หนึ่งแบรนด์สามารถสมัครได้ 2 คนเป็นอย่างมาก และเมื่อสมัครพร้อมให้รายชื่อแล้ว หลังการสมัครสามารถเปลี่ยนตัวบุคคลได้ แต่ในระยะการอบรมไม่อนุญาตให้มีการสลับตัวผู้เรียน

ขั้นตอนการสมัคร 

 1. กรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มให้ครบในทุกข้อ
 2. แนบ pdf ที่แปลงจาก Powerpoint / Keynote ตามรายละเอียดดังนี้
  • แนะนำตัวเอง ชื่อ สกุล การศึกษา อาชีพที่ผ่านมาและปัจจุบัน (1 สไลด์)
  • แนะนำธุรกิจ / แบรนด์ พร้อมรูปแสดงให้เห็นบรรจุภัณฑ์ และอื่นที่ช่วยให้เห็นภาพสิ่งที่ทำอยู่ชัดเจน (2 -3 สไลด์)
  • เป้าหมายทางธุรกิจทั้งในระยะสั้นและระยะยาว และ SWOT Analysis ของธุรกิจ / แบรนด์(2 สไลด์)
 3. แนบ File Logo ที่สามารถนำไปใช้งานต่อได้ทั้งแบบสี และขาวดำ
 4. ทำคลิปวิดีโอแนะนำตัวเองและธุรกิจแบบสั้นๆง่ายๆสนุกๆ และตอบคำถามว่า  คุณตั้งใจจะทำอะไรหากได้เป็น พอแล้วดี The Creator” ความยาวไม่เกิน 2 นาที หรือขนาดไม่เกิน 100 Mb

ค่าใช้จ่ายในการอบรม

 • ตลอดหลักสูตร 28 วัน 29,999 บาทต่อคน (เฉลี่ยเพียงวันละ 1000 บาทต่อคน สำหรับการเรียนรู้จาก 18 วิทยากรระดับชั้นนำ ไม่รวมการเรียน การให้คำปรึกษานอกเวลา
 • ราคานี้รวมค่าอบรม อาหารกลางวัน ของว่างและเครื่องดื่มทุกวันที่อบรมแบบในห้องสัมมนา