แบบฟอร์ม
เอกสาร
วิดีโอ
นโยบายคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคล

แบบฟอร์มใบสมัครสำหรับเจ้าของธุรกิจ/แบรนด์

กรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มให้ครบในทุกข้อ

ส่วนของข้อมูลส่วนบุคคล
ชื่อจริงต้องเป็นภาษาไทย หรือ ภาษาอังกฤษ เท่านั้น
นามสกุลต้องเป็นภาษาไทย หรือ ภาษาอังกฤษ เท่านั้น

กรุณาระบุข้อมูลเฉพาะตัวเลขเท่านั้น

กรุณาระบุเบอร์มือถือในประเทศไทยเท่านั้น กรุณาพิมพ์ติดกันไม่ต้องเว้นวรรค ตัวอย่าง 0812345678

ส่วนของข้อมูลบริษัท

กรุณาระบุข้อมูลเฉพาะตัวเลขเท่านั้น

ถ้าผู้สมัครไม่มีข้อมูลส่วนนี้ ให้ปล่อยว่างไว้

กรุณาตอบคำถามต่อไปนี้  อย่างจริงใจและซื่อตรง

หลักสูตรที่เคยเข้าร่วมอบรมมาแล้ว (ถ้าไม่เคยให้ข้ามไป)

ชื่อจริงต้องเป็นภาษาไทย หรือ ภาษาอังกฤษ เท่านั้น
นามสกุลต้องเป็นภาษาไทย หรือ ภาษาอังกฤษ เท่านั้น
กรุณาใส่ข้อมูลเฉพาะตัวเลข

กรุณาระบุเบอร์มือถือในประเทศไทยเท่านั้น กรุณาพิมพ์ติดกันไม่ต้องเว้นวรรค ตัวอย่าง 0812345678

แนบไฟล์ PowerPoint / keynote ที่แปลงเป็น PDF ตามรายละเอียดดังนี้

- แนะนำตัวเอง ชื่อ สกุล การศึกษา อาชีพที่ผ่านมาและปัจจุบัน (2 สไลด์)
- แนะนำธุรกิจ / แบรนด์ พร้อมเป้าหมายทางธุรกิจทั้งในระยะสั้นและระยะยาว (2 สไลด์)

- SWOT Analysis ของธุรกิจ / แบรนด์ (1 สไลด์)
- คลิ๊กที่นี่ เพื่อดูตัวอย่างใบสมัคร

* (PDF เท่านั้น ขนาดไม่เกิน 100 Mb)

ชื่อ สกุล การศึกษา อาชีพที่ผ่านมาและปัจจุบัน (2 สไลด์)
 * รับไฟล์ PDF เท่านั้น

ของธุรกิจ / แบรนด์ (1 สไลด์) * รับไฟล์ PDF เท่านั้น

พร้อมเป้าหมายทางธุรกิจทั้งในระยะสั้นและระยะยาว (2 สไลด์)
 * รับไฟล์ PDF เท่านั้น

* รับไฟล์ JPG, JPEG, PNG

คุณตั้งใจจะทำอะไรหากได้เป็น พอแล้วดี The Creator

ทำคลิปวิดีโอแนะนำตัวเองและธุรกิจและตอบคำถามว่า “คุณตั้งใจจะทำอะไรหากได้เป็น พอแล้วดี The Creator” ความยาวไม่เกิน 2 นาที

โปรดระบุข้อมูลเป็น URL ของวิดิโอ
กรุณาตั้งชื่อวิดีโอ ( ชื่อแบรนด์ ) ของท่านด้วย
ถ้าเป็น Google Drive อย่าลืมเปิดสิทธ์การเข้าถึงด้วย
ตัวอย่าง URL : https://drive.google.com/file/d/1hQRdUZWhQXrXSQurHKSyl3Ck72DEagQU/view?usp=sharing

นโยบายคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคล

ขอบเขตของนโยบาย

ทางโครงการ พอแล้วดี The Creator ได้มีนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ เพื่อชี้แจงรายละเอียดและ วิธีการจัดเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผย การคุ้มครองข้อมูล การเข้าถึงข้อมูล การโอนย้าย และการวิเคราะห์ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ดังต่อไปนี้ โดยข้อมูลส่วนบุคคลในทีนี้หมายถึงข้อมูลต่างๆ ในการทำการลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ พอแล้วดี The Creator การลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของบริษัท คุกกี้ ข้อมูลการทำรายการ และประสบการณ์การใช้งาน

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) นี้อยู่ภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.. 2562 โดย โครงการฯ มีอำนาจหน้าที่ตัดสินใจเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งตามกฎหมายเรียกว่าผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลโดยมีพนักงานที่บริษัทมอบหมายโดยเฉพาะให้มีหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามคำสั่งหรือในนามของบริษัท ซึ่งตามกฎหมายเรียกว่าผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลส่วนท่านถือเป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมายนี้

 

ข้อมูลส่วนบุคคลอะไรบ้างที่โครงการฯเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผย

โครงการฯ จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งเป็นข้อมูลที่ทำให้สามารถระบุตัวตนของท่านได้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ได้แก่ ข้อมูลที่ท่านให้ไว้โดยตรงจากการลงทะเบียนผ่านระบบ Website พอแล้วดี The Creator การลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของบริษัท คุกกี้ ข้อมูลการทำรายการ และประสบการณ์การใช้งานผ่านหน้าเว็บไซต์ ผู้ที่ได้รับมอบหมาย หรือช่องทางอื่นใด เช่น ข้อมูลส่วนตัว เช่น ชื่อ นามสกุล อายุ วันเดือนปีเกิด สถานภาพสมรส เลขประจำตัวประชาชน เลขหนังสือเดินทาง

  • ข้อมูลการติดต่อ เช่น ที่อยู่อาศัย สถานที่ทำงาน หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล ไอดีไลน์
  • ข้อมูลอุปกรณ์หรือเครื่องมือ เช่น IP Address MAC Address Cookie ID
  • ข้อมูลอื่นๆ เช่น การใช้งานเว็บไซต์ เสียง ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว และข้อมูลอื่นใดที่ถือว่าเป็นข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

โดยทางโครงการฯ จะมีการนำข้อมูลของท่านมาใช้เพื่อการพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์  แพลตฟอร์มออนไลน์ และช่องทางโซเชียลมีเดียอื่นๆ ในเครือ ตลอดจนการวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อให้ตอบโจทย์การใช้งานของผู้ใช้งาน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แก่ท่านให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น หากภายหลังมีการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ บริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบ เพื่อขอความยินยอม และจัดให้มีบันทึกการแก้ไขเพิ่มเติมไว้เป็นหลักฐาน ทั้งนี้ ทางโครงการฯ จะไม่กระทำการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อประโยชน์อย่างอื่น ที่นอกเหนือจากวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งไว้กับท่านไว้ก่อนหรือขณะเก็บรวบรวม

 

การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

โครงการฯ จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เป็นอย่างดีตามมาตรการเชิงเทคนิค (Technical Measure) และมาตรการเชิงบริหารจัดการ (Organizational Measure) เพื่อรักษาความมั่นคงปลอดภัยในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่เหมาะสม และเพื่อป้องกันการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล การสูญหาย การเข้าถึง ทำลาย ใช้ แปลง แก้ไข การนำข้อมูลไปใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลนอกวัตถุประสงค์ หรือโดยไม่มีอำนาจหรือโดยไม่ชอบ และก่อนที่จะทำการเก็บรวบรวมข้อมูล ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลของท่าน โตรงการฯจะทำการขอความยินยอมจากท่านก่อน โดยการขอความยินยอมจะทำโดยชัดแจ้ง หรือทำเป็นหนังสือหรือทำโดยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ทั้งนี้ ท่านมีความเป็นอิสระในการให้ความยินยอมในการที่บริษัทจะเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โครงการฯจะไม่กำหนดเงื่อนไขในการให้ความยินยอมเพื่อให้เข้าถึงการรับบริการ หรือเข้าทำสัญญาใดๆ หากข้อมูลส่วนบุคคลนั้นไม่มีความจำเป็นหรือเกี่ยวข้องสำหรับการเข้าทำสัญญาหรือการรับบริการนั้น นอกจากนี้ ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง ผู้รับจ้าง ตัวแทน ที่ปรึกษา และผู้รับข้อมูลจากโครงการฯ มีหน้าที่ต้องรักษาข้อมูลส่วนบุคคลตามมาตรการรักษาความลับที่บริษัทกำหนดขึ้น ในกรณีเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลท่านใดเป็นบุคคลไร้ความสามารถหรือบุคคลเสมือนไร้ความสามารถ ต้องขอความยินยอมจากผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์ที่มีอำนาจกระทำการแทนบุคคลไร้ความสามารถหรือบุคคลเสมือนไร้ความสามารถนั้นแล้วแต่กรณี ทางโครงการฯ จะดำเนินการให้ข้อมูลของท่านนั้นถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดใดๆทั้งสิ้น

นโยบายฉบับนี้ครอบคลุมถึงการปฏิบัติหน้าที่ของโครงการพอแล้วดี The Creator ต่อข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับหรือจัดเก็บ อันสืบเนื่องมาจากการที่ท่านสมัครเข้าโครงการพอแล้วดี The Creator นี้ ซึ่งทางเราจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในกรณีที่สมัคร ได้แก่ ชื่อ-สกุล (Name) อายุ (Age) เพศ (Gender) ที่อยู่ (Address) หมายเลขโทรศัพท์ (Telephone Number) และ อีเมล์ (Email Address) เป็นต้น ซึ่งมิใช่ข้อมูลที่โดยปกติสาธารณชนจะทราบได้ เพื่อสำหรับใช้ในการทำงานของโครงการฯ

สำหรับนโยบายฉบับนี้ใช้บังคับเฉพาะโครงการพอแล้วดี The Creatorเท่านั้น และไม่มีผลใช้บังคับต่อการปฏิบัติของเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม ซึ่งเชื่อมโยงมายังโครงการพอแล้วดี The Creator หรือเชื่อมโยงไปจากเว็บไซต์พอแล้วดี The Creator ดังนั้น ขอให้ท่านทำความเข้าใจนโยบายคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคลที่จัดทำโดยเว็บไซต์ต่างๆ เหล่านั้นด้วยตัวท่านเอง

การเก็บข้อมูลส่วนตัวของผู้เข้าสมัครเข้าโครงการพอแล้วดี The Creator ถือเป็นสิทธิ์โดยชอบธรรมของโครงการฯ และจะนำไปใช้งานเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับโครงการพอแล้วดี The Creator เท่านั้น

เคลียร์ลายเซ็น

กรณีสมัครผ่าน คอมพิวเตอร์ ให้ใช้เมาส์เซ็น

ยินยอมตามนโยบายคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคลข้างต้น