ทวีศักดิ์ พัชรศักดิ์สกล (ศักดิ์)
สวนดินปรุง

พอแล้วดีรุ่นที่ ๖

เศรษฐกิจพอเพียงเป็นเหมือนกับเครื่องมือที่ช่วยให้เราตรวจสอบตัวเองในทุกๆการตัดสินใจว่าเราคิดรอบคอบหรือยัง เราลืมอะไร หรือมีอะไรที่เรายังขาดอยู่ ถ้าหากยังขาดอยู่เราจะต้องเติมอะไร มากน้อยแค่ไหน และอะไรที่จำเป็นกับเราในตอนนี้ ในทุกๆการตัดสินใจนั้น เรามีทางสำรองหรือป่าว เรามีภูมิคุ้มกันในแต่ล่ะ การตัดสินใจมากน้อยแค่ไหน ดังนั้นเราจะคิดแบบเชื่อมโยงกันอย่างเป็นเหตุเป็นผล ทำให้เราสามารถตัดสินใจทุกๆอย่าง พร้อมทั้งสำรวจความพร้อมของตัวเราเองไปด้วย ซึ่งจะทำให้ธุรกิจที่เราทำนั้นสำเร็จลุล่วงไปได้ พร้อมทั้งยังสามารถสร้างประโยชน์ให้แก่คนอื่นได้อีกด้วย

สวนดินปรุง ต้องการที่จะธำรงไว้ซึ่งภูมิพลังแผ่นดิน สิ่งที่เราทำจึงเป็นพิสูจน์ให้คนอื่นเห็น เป็นแนวทางให้กับผู้คนได้เดิน แบบไม่ต้องลองผิดลองถูก เมื่อเราทำได้เห็นผลในระดับนึงแล้ว เราจึงเริ่มส่งต่อองค์ความรู้ต่างๆที่เราได้ทำมาสู่ผู้คนอื่น ไม่ว่าจะเป็นเกษตรกร หรือคนที่สนใจอื่นๆก็ตาม โดยที่มีจุดมุ่งหมายให้คนรักษาสมดุลของผืนดิน ก่อให้เกิดการมีอยู่ มีกิน จากผืนดินที่ดีนั่นเอง

สวนดินปรุง

สวนเกษตรผสมผสานตามหลักทฤษฎีใหม่ ที่ธำรงไว้ซึ่งภูมิพลังแผ่นดิน ปลูกข้าวและพืชผักปลอดสารพิษ ปุ๋ยและฮอร์โมนทั้งหมด ทำจากสมุนไพรภายในสวน เราทำให้อาหาร ทุกคำเป็นยา เพราะพื้นฐานร่างกาย และชีวิต มาจากการกินดี จึงอยู่ดี แรงบันดาลใจทั้งหมดของเรามาจากเศรษฐกิจพอเพียง วิถีแห่งพระราชา ดุจดวงตะวันนำทางชีวิตเรา

อ่านเพิ่มเติม