เกี่ยวกับ พอแล้วดี The Creator

เมื่อเราเข้าใจคำว่า พอ แล้วต่อยอดด้วยความคิดสร้างสรรค์จะสามารถสร้างคุณค่าที่ ดี ให้กับตนเองและสังคมได้