3 ห่วง
2 เงื่อนไข

นอกจาก 3 หลักการข้างต้นแล้ว ยังมีเง่ือนไขอีก 2 ประการท่ีต้องใช้ควบคู่กันไป น่ันคือ ความรู้ และ คุณธรรม” ซึ่งในการทําธุรกิจใดๆ ความรู้ในการดําเนิน ธุรกิจเป็นสิ่งสําคัญที่เราต้องศึกษา โดยการมีความรู้นับ ว่าเป็น ”อํานาจ” อย่างหนึ่ง และ อํานาจที่ดีก็ควรมา พร้อมกับคุณธรรมและความรับผิดชอบควบคู่ไปด้วย

#Ikigai & SWOT

#Brand Model แบบพอแล้วดี

#Business Model Canvas แบบพอแล้วดี

#Knowing Your Consumer In&Out

#Responsible Consumer Behavior

#The Importance of Social Impact

#Why & How of Community Development

#Why & How of Social Marketing

#Social Innovation and Design Thinking

#From Local Identity to Global

#Sensible Digital Marketing

#Creative Economy for Better Value, Better Society

#Presentation Skills

#Power of Visual Merchandising