ดร.ปรเมษฐ์ ชุ่มยิ้ม

ที่ปรึกษาอาวุโส สวทช. FoodInnopolis Accelerator

การสอนที่ผ่านมา