คุณสกุลทิพย์ กีรติพันธวงศ์

Co-Founder & Chief Impact Creator, Nisecorp S.E.
เลขาธิการสมาคม Social Value Thailand
BCorp Thailand Movement Leader

นับเป็นโอกาสและมีคุณค่าในชีวิตอย่างมากที่ได้เข้าร่วม ครอบครัวพอแล้วดี กับพี่หนุ่ยและพี่น้อง พอแล้วดี The Creator ที่จะได้แบ่งปันประสบการณ์และแนวทางในการ ผลักดัน “PURPOSE” ที่ดีของธุรกิจผู้ประกอบการ ไปสู่การสร้าง “IMPACT” สู่สังคม ได้เรียนรู้ศาสตร์อันมีคุณค่า “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ของพ่อหลวงที่มอบให้แก่ปวงชนชาวไทยและชาวโลกเพื่อยึดถือเป็นหลักการในการดำรงชีวิต และการทำงาน ได้เชื่อมโยงภาคีขับเคลื่อนปณิธานที่ดีไปสู่ความร่วมมือในการสร้างการเปลี่ยนแปลงสังคม

โบได้มีโอกาสแบ่งปันในเรื่องมาตรฐานการพัฒนาธุรกิจสู่การสะท้อน Social Impact Measurement & Management ที่เป็นที่ยอมรับ เป็นรูปธรรม และยังเป็นประโยชน์ในการพัฒนาโมเดลการดำเนินธุรกิจที่ตอบโจทย์ทั้งลูกค้าและตอบโจทย์สังคม

เรื่องนี้ เป็นเรื่อง “Mindset” ก่อนเรื่อง “Mandate”

ถึงแม้ว่า ณ ปัจจุบัน Social Value มีความสำคัญมากขึ้น แต่หลายองค์กรหากนำเรื่องนี้ไปดำเนินงานแค่เพียงทำตามมาตรฐาน หรือกระบวนการ ก็อาจจะไม่เกิด Impact ได้ดีเท่าที่ควร เพราะความต้องการวัด Impact จริงๆ แล้วนั้น สำคัญอยู่ที่การขยับจาก “ความสนใจขององค์กรเป็นหลัก” ไปสู่ “ความเข้าใจและส่งเสริมคุณค่าต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมากขึ้น” 

  • เราจึง “ใส่ใจ” ที่อยากจะวัดว่ากิจกรรมของเรา ธุรกิจของเรา จริงแท้แค่ไหนที่อาจส่งผลกระทบเชิงลบแก่สังคม หรือกิจกรรมเพื่อสังคมขององค์กรเรา จริงแท้แค่ไหนที่อาจเกิดผลกระทบทางบวกและการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนกับสังคม
  • เราจึง “ลงมือ” ปรับปรุงพัฒนากิจกรรมของเรา ธุรกิจของเรา ให้สร้างประโยชน์ร่วม CoCreation Value แก่ผู้คนรอบข้างมากขึ้นกว่าเคย
  • เราจึง “ขยาย” ความตั้งใจดีของเรา ให้บรรลุผลดี ให้เติบโตสร้างความร่วมมือได้มากกว่าอาณาจักรของธุรกิจของเรา

นับเป็นโอกาสและมีคุณค่าในชีวิตอย่างมากที่ได้เข้าร่วม ครอบครัวพอแล้วดี กับพี่หนุ่ยและพี่น้อง พอแล้วดี The Creator ที่จะได้แบ่งปันประสบการณ์และแนวทางในการ ผลักดัน “PURPOSE” ที่ดีของธุรกิจผู้ประกอบการ ไปสู่การสร้าง “IMPACT” สู่สังคม ได้เรียนรู้ศาสตร์อันมีคุณค่า “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ของพ่อหลวงที่มอบให้แก่ปวงชนชาวไทยและชาวโลกเพื่อยึดถือเป็นหลักการในการดำรงชีวิต และการทำงาน ได้เชื่อมโยงภาคีขับเคลื่อนปณิธานที่ดีไปสู่ความร่วมมือในการสร้างการเปลี่ยนแปลงสังคม

โบได้มีโอกาสแบ่งปันในเรื่องมาตรฐานการพัฒนาธุรกิจสู่การสะท้อน Social Impact Measurement & Management ที่เป็นที่ยอมรับ เป็นรูปธรรม และยังเป็นประโยชน์ในการพัฒนาโมเดลการดำเนินธุรกิจที่ตอบโจทย์ทั้งลูกค้าและตอบโจทย์สังคม

เรื่องนี้ เป็นเรื่อง “Mindset” ก่อนเรื่อง “Mandate”

ถึงแม้ว่า ณ ปัจจุบัน Social Value มีความสำคัญมากขึ้น แต่หลายองค์กรหากนำเรื่องนี้ไปดำเนินงานแค่เพียงทำตามมาตรฐาน หรือกระบวนการ ก็อาจจะไม่เกิด Impact ได้ดีเท่าที่ควร เพราะความต้องการวัด Impact จริงๆ แล้วนั้น สำคัญอยู่ที่การขยับจาก “ความสนใจขององค์กรเป็นหลัก” ไปสู่ “ความเข้าใจและส่งเสริมคุณค่าต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมากขึ้น” 

สุดท้าย พี่คิดว่าพอเราเริ่มมองออกมาจากตัวเอง จะนำพา “โอกาส” และ “ความร่วมมือ” นวัตกรรมเพื่อสังคม จะเกิด และ Impact จะตามมา เป็นเหมือนคุณค่าสำคัญและเป็นรางวัลให้กับชีวิตที่มากไปกว่าเพียงเป็นธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ

เชิญชวน คนตัวเล็กๆ ที่เปี่ยมด้วย ความตั้งใจดี มาร่วมเป็น Impact Creator ในแบบฉบับของคุณกันค่ะ

การสอนที่ผ่านมา