ปริวัฒน์ วิเชียรโชติ (แน็ค)
Taste from the root

พอแล้วดีรุ่นที่ ๒

เศรษฐกิจพอเพียงเป็นหัวใจ ที่สามารถนำไปใช้ได้ลึกลงไปถึงในเชิงโมเลกุล คือเป็นหลักการณ์ แนวคิด เครื่องมือ และแผนที่สำหรับธุรกิจเรา

สร้างพลัง ความเข้าใจ และความภาคภูมิใจให้กับผู้คนท้องถิ่น ในเรื่องของวิถีชีวิต ภูมิปัญญา วัฒนธรรมรักษา ผ่านอาหาร

Taste from the root

กลุ่มนักพัฒนาที่ใช้การสื่อสารถ่ายทอดเรื่องราววิถีชีวิต ภูมิปัญญา วัฒนาธรรม เพื่อพัฒนาชุมชนและสังคม

อ่านเพิ่มเติม