พอแล้วดี สัญจร-ขอนแก่น 29 – 30 กันยายน 2565

บรรยากาศงานพอแล้วดี สัญจร-ขอนแก่น เมื่อวันที่ 29 – 30 กันยายน 2565
ผู้ประกอบการในจังหวัดขอนแก่นและจังหวัดใกล้เคียงได้ให้ความสนใจการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้ว่า “อะไรคือพอแล้วดี” อะไรคือ “เศรษฐกิจพอเพียง” และแนว “ความคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์” ที่จะช่วยให้ธุรกิจเติบโตได้อย่างยั่งยืน โดยมี ดร.ศิริกุล เลากัยกุล มาสอนการสร้างแบรนด์อย่างพอเพียง พร้อมด้วย ดร.ปรเมษฐ์ ชุ่มยิ้ม มาช่วยหาเหตุ หาผลของธุรกิจผ่าน BMC Business Model Canvas เพื่อให้ทุกๆ คนค้นพบความ “พอดี” ในธุรกิจของตนเอง
:::
โครงการพอแล้วดี-สัญจร ต้องการสร้างนักธุรกิจรุ่นใหม่ที่มีความเชื่อและปฏิบัติบนแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy Philosophy) ทั้งยังให้ความสำคัญกับการพัฒนาท้องถิ่นหรือบ้านเกิด ควบคู่ไปกับแนวคิดของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy) ด้วยหัวใจที่เชื่อมั่นว่าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใช้ได้กับทุกสาขา ไม่ว่าคุณจะดำเนินชีวิตในรูปแบบไหนก็ได้ตาม
:::
ขอขอบคุณผู้ประกอบการทุกท่านที่ให้ความสนใจ
ขอขอบคุณพี่ๆ Trainer ที่เสียสละเวลาตลอดระยะเวลาของโครงการ
ขอขอบคุณพอแล้วดี The Creator ทุกคนที่มาช่วยกันทำให้เกิดขึ้นจริง
:::