Category Archives: พอแล้วดี สัญจร

พอแล้วดี สัญจร-น่าน 15-16 กันยายน 2565

บรรยากาศพอแล้วดี สัญจร-น่าน เมื่อวันที่ 15-16 กันยายน ที่ผ่านมา จบลงไปเรียบร้อยสำหรับอีกหนึ่งพอแล้วดี สัญจร ดีๆ ที่ จ.น่าน ซึ่งโครงการฯ ได้นำเอาความรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กับแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ มาส่งต่อให้กับผู้ประกอบการและนักธุรกิจ ซึ่งมีความสนใจน้อมนำแนวทางดังกล่าวมาปรับใช้กับธุรกิจของตัวเองให้สามารถเติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน โดย ดร.ศิริกุล เลากัยกุล ผู้อำนวนการโครงการฯ ได้เป็นผู้ส่งมอบความรู้ให้กับผู้ประกอบการและนักธุรกิจ อีกทั้งยังมี ดร.ปรเมษฐ์ ชุ่มยิ้ม ที่มาช่วยเพิ่มเติมความรู้ในเรื่องของ Business Model Canvas เข้ามาด้วย ::: ทั้งนี้ โครงการพอแล้วดี-สัญจร ต้องการสร้างนักธุรกิจรุ่นใหม่ที่มีความเชื่อและปฏิบัติบนแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy Philosophy) อีกทั้งยังให้ความสำคัญกับการพัฒนาท้องถิ่นหรือบ้านเกิด ควบคู่ไปกับแนวคิดของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy) ด้วยหัวใจที่เชื่อมั่นว่า ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใช้ได้กับทุกสาขา ไม่ว่าคุณจะดำเนินชีวิตในรูปแบบไหนก็ได้ตาม ::: ขอขอบคุณผู้ประกอบการทุกท่านที่ให้ความสนใจขอขอบคุณพี่ๆ Trainer ที่เสียสละเวลาตลอดระยะเวลาของโครงการขอขอบคุณพอแล้วดี The Creator ทุกคนที่มาช่วยกันทำให้เกิดขึ้นจริง ::: #พอแล้วดีสัญจรน่าน #TheCreator#ศาสตร์พระราชาในชีวิตประจำวัน#ศาสตร์พระราชา #PorLaewDee#SufficiencyEconomyPhilosophy 

พอแล้วดี สัญจร-ขอนแก่น 29 – 30 กันยายน 2565

บรรยากาศงานพอแล้วดี สัญจร-ขอนแก่น เมื่อวันที่ 29 – 30 กันยายน 2565 ผู้ประกอบการในจังหวัดขอนแก่นและจังหวัดใกล้เคียงได้ให้ความสนใจการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้ว่า “อะไรคือพอแล้วดี” อะไรคือ “เศรษฐกิจพอเพียง” และแนว “ความคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์” ที่จะช่วยให้ธุรกิจเติบโตได้อย่างยั่งยืน โดยมี ดร.ศิริกุล เลากัยกุล มาสอนการสร้างแบรนด์อย่างพอเพียง พร้อมด้วย ดร.ปรเมษฐ์ ชุ่มยิ้ม มาช่วยหาเหตุ หาผลของธุรกิจผ่าน BMC Business Model Canvas เพื่อให้ทุกๆ คนค้นพบความ “พอดี” ในธุรกิจของตนเอง ::: โครงการพอแล้วดี-สัญจร ต้องการสร้างนักธุรกิจรุ่นใหม่ที่มีความเชื่อและปฏิบัติบนแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy Philosophy) ทั้งยังให้ความสำคัญกับการพัฒนาท้องถิ่นหรือบ้านเกิด ควบคู่ไปกับแนวคิดของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy) ด้วยหัวใจที่เชื่อมั่นว่าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใช้ได้กับทุกสาขา ไม่ว่าคุณจะดำเนินชีวิตในรูปแบบไหนก็ได้ตาม ::: ขอขอบคุณผู้ประกอบการทุกท่านที่ให้ความสนใจ ขอขอบคุณพี่ๆ Trainer ที่เสียสละเวลาตลอดระยะเวลาของโครงการ ขอขอบคุณพอแล้วดี The Creator ทุกคนที่มาช่วยกันทำให้เกิดขึ้นจริง ::: #พอแล้วดีสัญจรขอนแก่น […]

พอแล้วดี สัญจร-พิษณุโลก 29 – 30 สิงหาคม 65

ผู้ประกอบการในจังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดใกล้เคียงได้ให้ความสนใจการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้ว่า “อะไรคือพอแล้วดี” อะไรคือ “เศรษฐกิจพอเพียง” และแนว “ความคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์” ที่จะช่วยให้ธุรกิจเติบโตได้อย่างยั่งยืน โดยมี ดร.ศิริกุล เลากัยกุล มาสอนการสร้างแบรนด์อย่างพอเพียง และคุณขนิษฐา ตั้งวรพจน์วิธาน มาสอนเรื่องธุรกิจแบบ “พอแล้วดี” พร้อมด้วย ดร.ปรเมษฐ์ ชุ่มยิ้ม มาช่วยหาเหตุ หาผลของธุรกิจผ่าน BMC Business Model Canvas เพื่อให้ทุกๆ คนค้นพบความ “พอดี” ในธุรกิจของตนเอง ::: โครงการพอแล้วดี-สัญจร ต้องการสร้างนักธุรกิจรุ่นใหม่ที่มีความเชื่อและปฏิบัติบนแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy Philosophy) ทั้งยังให้ความสำคัญกับการพัฒนาท้องถิ่นหรือบ้านเกิด ควบคู่ไปกับแนวคิดของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy) ด้วยหัวใจที่เชื่อมั่นว่าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใช้ได้กับทุกสาขา ไม่ว่าคุณจะดำเนินชีวิตในรูปแบบไหนก็ได้ตาม ::: ขอขอบคุณผู้ประกอบการทุกท่านที่ให้ความสนใจขอขอบคุณพี่ๆ Trainer ที่เสียสละเวลาตลอดระยะเวลาของโครงการขอขอบคุณพอแล้วดี The Creator ทุกคนที่มาช่วยกันทำให้เกิดขึ้นจริง ::: #พอแล้วดีสัญจรพิษณุโลก #TheCreator#ศาสตร์พระราชาในชีวิตประจำวัน#ศาสตร์พระราชา #PorLaewDee#SufficiencyEconomyPhilosophy