คุณขนิษฐา ตั้งวรพจน์วิธาน (คุณนุชชี่)

คุณขนิษฐา ตั้งวรพจน์วิธาน หรือคุณนุชชี่ Trainer โครงการพอแล้วดี The Creator และ Deputy Managing Director บริษัท อินเทจ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งประกอบกิจการประเภทการวิจัยตลาดและการสำรวจความคิดเห็นของประชาชน ทั้งการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative) และเชิงคุณภาพ (Qualitative)

สิ่งแรกที่ทำให้คุณนุชชี่ตัดสินใจเข้ามาเป็น Trainer โครงการพอแล้วดี The Creator เพราะรักในหลวง และอยากมีส่วนร่วมในโครงการใดๆก็ตามของพระองค์ท่านเท่าที่ความสามารถของตนเองจะทำได้ โดยเฉพาะโครงการที่เกี่ยวกับเกษตรกรรมอันเป็นอาชีพหลักของคนในประเทศ รวมถึงโครงการภายใต้แนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง และด้วยบทบาทหน้าที่การงานของคุณนุชชี่เองที่มีอาชีพหลักเป็นผู้บริหาร นักวิจัยวิเคราะห์ และอาชีพรองเป็นนักพูด นักสอน ซึ่งเมื่อนำความรู้และประสบการณ์จาก 2 อาชีพนี้มารวมกัน คุณนุชชี่คิดว่าจะสามารถเป็น Trainer ให้โครงการพอแล้วดี The Creator ได้ เพราะความเข้าใจเกี่ยวกับผู้บริโภคหลากหลายกลุ่มในสังคม รวมถึงรู้วิธีที่จะหาแก่นความรู้แบบเชิงลึกเกี่ยวกับผู้บริโภค ซึ่งความรู้และประสบการณ์ตรงนี้ทำให้คุณนุชชี่เชื่อมั่นว่าจะสามารถช่วยให้เหล่า Creator ในโครงการพอแล้วดี The Creator สามารถต่อยอดธุรกิจภายใต้แนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงให้ประสบความสำเร็จได้อย่างยั่งยืน และยังสามารถนำสิ่งที่ตนถ่ายทอดไปเผยแพร่ต่อในชุมชน

โครงการพอแล้วดี The Creator เกิดขึ้นเพื่อสร้างเมล็ดพันธุ์กลุ่มคนรุ่นใหม่ที่จะเป็นตัวอย่างแห่งความสำเร็จของธุรกิจที่ดำเนินตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงอย่างแท้จริง อีกทั้งยังเป็นกลุ่มคนแนวหน้ากลุ่มแรกๆที่จะสร้างเครือข่ายพันธมิตรธุรกิจที่พึ่งตนเองได้ให้กับคนรุ่นใหม่ในประเทศไทยต่อไป ซึ่งสิ่งเหล่านี้คือการส่งต่อเรื่องราวดีๆ เพราะเป็นหนทางการอยู่รอดของคนไทยทุกคน อยู่รอดอย่างมีกิน มีใช้ มีความสุข มีเผื่อเหลือ มีเผื่อให้ อย่างยั่งยืน และเป็นคำตอบเดียวเท่านั้นของประเทศไทย – the Only Solution นี่คือสิ่งที่คุณนุชชี่เชื่อ เนื่องจากทุกวันนี้คนในสังคมทั้งรุ่นใหม่รุ่นเก่าต่างก็ไม่รู้จัก ไม่เข้าใจแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงอย่างถูกต้อง นี่จึงเป็นอีกเหตุผลที่โครงการนี้มีความสำคัญซึ่งการต่อยอดเพื่อพัฒนาก็ควรที่จะเป็นการสานต่อไปจากรุ่นสู่รุ่น โดยสามารถทำได้ง่ายขึ้นเพราะมีกระแสสำเร็จให้เห็นเป็นเครื่องการันตี ส่วนตัวคุณนุชชี่มองโครงการนี้ว่าสามารถพัฒนาต่อไปจนเป็นศูนย์พัฒนาที่จะสร้างเสริมความสำเร็จให้แก่ทุกธุรกิจที่พอเพียงอย่างจริงจัง เติบโตได้อย่างยั่งยืน เหมือนศูนย์พัฒนาภูภานที่ให้น้ำเชื้อวัวควายและพันธุ์เพกาแก่ชาวนาชาวไร่ ซึ่งโครงการพอแล้วดี The Creator ก็อาจจะเปรียบเสมือนศูนย์พัฒนาที่ให้สมอง ความรู้ แผนงานพัฒนาธุรกิจที่เป็นรูปธรรมกับเหล่าคนทำธุรกิจรุ่นใหม่ ที่พร้อมจะสานต่อแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงเพื่อให้พวกเขาสำเร็จอย่างพอเพียงแต่ยั่งยืน และการดึงเมล็ดพันธุ์คนทำธุรกิจหลากหลายรูปแบบมาร่วมโครงการก็จะส่งผลให้ลบล้างภาพลักษณ์ผิดๆที่ว่าต้องเป็นเกษตรกรรมเท่านั้นถึงจะทำตามแนวคิดนี้ได้

คำว่า ‘พอ’ ตามคำสอนของ “พ่อ” ทำธุรกิจโดยเน้นความสามารถในการพึ่งตนเองในระดับต่างๆอย่างเป็นขั้นตอน มีความพอประมาณ มีเหตุผล และมีความรู้อย่างลึกซึ้ง ซึ่งเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันที่ดี ที่สำคัญต้องมีสติปัญญา และความอดทน รู้จักช่วยเหลือซึ่งกันและกัน มีความสามัคคี โดยทำให้สำเร็จ และพอเพียงกับความสำเร็จนั้น ด้วยการเผื่อแผ่แบ่งปันความสำเร็จนั้นให้ดีงาม และยั่งยืนตลอดไป