คุณอุกฤษฏ์ วงษ์ทองสาลี

ชื่อ: อุกฤษฏ์ วงษ์ทองสาลี

บริษัท: จันทรโภชนา

ประเภทธุรกิจ: ร้านอาหาร จำหน่ายผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่น

จังหวัด: จันทบุรี

Q: คุณได้น้อมนำ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy Philosophy) มาใช้ใน การดำเนินชีวิต/ดำเนินธุรกิจอย่างไร

A: -นำคุณค่าของท้องถิ่นมาสร้างมูลค่าให้กับสินค้า โดยการใช้คุณประโยชน์ของวัตถุดิบในท้องถิ่นก่อนใช้วัตถุดิบต่างถิ่น

-ขยายธุรกิจโดยมองถึงความสมดุยของศักยาภาพ ประสิทธิภาพและคุณภาพการทำงานมากกว่าปริมาณของเนื้องาน

Q: คุณได้นำเอาแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy) มาปรับใช้เพื่อพัฒนา/ต่อยอด ธุรกิจที่ทำอยู่อย่างไร

A: นำวัตถุดิบและภูมิปัญญาท้องถิ่นนำมาเดิมความคิดสร้างสรรค์ให้เกิดการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ เช่นการประยุกต์ผลไม้ในท้องถิ่นมารับประทานในรูปแบบต่างๆ ที่ไม่เหมือนเดิม

Q: ธุรกิจของคุณ ได้สร้างผลกระทบในเชิงบวก/มีส่วนช่วยสนับสนุน ยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนที่คุณ อยู่อย่างไร

A: การใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการผลิตสินค้าและบริการสามารถสร้างแรงดึงดูดให้คนมีความสนใจจังหวัดจันทบุรีมากขึ้น และให้ผู้ประกอบการในจังหวัดมีการตื่นตัวเรื่องอาหารพื้นเมืองมากขึ้น

จาก 100 คะแนนเต็ม คุณให้สัดส่วนคะแนนธุรกิจ/แบรนด์ของคุณ เท่าใด?
Sufficiency Economy (เศรษฐกิจพอเพียง)Creative Economy (เศรษฐกิจสร้างสรรค์)
7080