คุณวิโรจน์ ฉิมมี

ชื่อ: วิโรจน์ ฉิมมี

บริษัท: บ้านไรไออรุณ

ประเภทธุรกิจ: ที่พัก โฮมสเตย์

จังหวัด: ระนอง

Q: คุณได้น้อมนำ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy Philosophy) มาใช้ใน การดำเนินชีวิต/ดำเนินธุรกิจอย่างไร

A: “กลับสู่ท้องถิ่น แปรทรัพย์ในดิน พึ่งพิงตนเอง”
นำความรู้ที่ร่ำเรียนมามาปรับใช้พัฒนาต่อยอดจากสิ่งที่มีอยู่ให้ดีขึ้นตามปรัชญาที่ว่าเศรษฐกิจพอเพียงความหมายคือทำอะไรให้เหมาะสมกับฐานะตนเอง

Q: คุณได้นำเอาแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy) มาปรับใช้เพื่อพัฒนา/ต่อยอด ธุรกิจที่ทำอยู่อย่างไร

A: เพิ่มดีไซน์การออกแบบเข้าไปในอาชีพเกษตรกรของพ่อกับแม่ปรับใช้พัฒนาต่อยอดสร้างแบรนด์เล็กๆจากสองมือให้ค่อยๆค่อยๆเติบโตอย่างยั่งยืนในชื่อของบ้านไร่ไออรุณ

Q: ธุรกิจของคุณ ได้สร้างผลกระทบในเชิงบวก/มีส่วนช่วยสนับสนุน ยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนที่คุณ อยู่อย่างไร

A: 2 ปีที่กลับมาพัฒนาพื้นที่ตรงนี้มากกว่า ห้องนอน ห้องครัว ฯลฯ มากกว่า บ้านที่ได้มามันคือรอยยิ้มความสุขและความภาคภูมิใจของครอบครัวที่เราได้ช่วยกันสร้างพื้นที่ตรงนี้ให้ดีขึ้นด้วยตัวเอง เรายังคงลงมือสร้างสรรค์ผลงานตรงนี้อยู่ทุกวันโดยความสุขมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับจำนวนเงินแต่สุขมันอยู่ที่เราได้แบ่งปันผักสดที่เรามั่นใจว่าปลอดสารพิษให้กับคนในชุมชนได้กิน หลายหลายอย่างก็คงต้องใช้เวลาโดย เชื่อมั่นสุดหัวใจว่าเราทุกคนในบ้านและในชุมชนจะต้องมีชีวิตที่ดีไปด้วยกัน 

จาก 100 คะแนนเต็ม คุณให้สัดส่วนคะแนนธุรกิจ/แบรนด์ของคุณ เท่าใด?
Sufficiency Economy (เศรษฐกิจพอเพียง)Creative Economy (เศรษฐกิจสร้างสรรค์)
6070