คุณชินศรี พูลระออ

“ไม่อยากเห็นข้าวไทยล้มหายตายจาก ลูกหลานต้องมาเปิดหนังสือว่า ข้าวหอมมะลิ ข้าวเหนียวเขี้ยวงู หน้าตาเป็นอย่างไร”

คราบน้ำตาบนกระดาษที่ชาวนายื่นมา พร้อมคำพูดที่ว่า “ป้าทำนาขาดทุนแน่แล้วปีนี้” เป็นแรงผลักดันให้บิ๊ก มีความตั้งใจว่าจะดำเนินธุรกิจ ข้าวธรรมชาติ ให้ชาวนากลับมามีรอยยิ้มอีกครั้ง ด้วยการผลิตข้าวปลอดสารพิษพันธุ์แท้ดั้งเดิมคุณภาพดีที่สุดจากเชียงราย โดยนำความรู้พื้นถิ่นมาผสมผสานควบคู่ไปกับข้อมูลทางวิชาการ จนทำให้มีผลผลิตที่เพิ่มขึ้น ในขณะที่ต้นทุนลดลง ส่งผลให้ขายข้าวได้ราคามากขึ้น และเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวนาให้ดียิ่งขึ้น เพราะสำหรับบิ๊กแล้ว สิ่งที่มีค่ากว่าเงินคือความสุขของชาวนา และการได้อนุรักษ์พันธุ์ข้าวโบราณของไทยให้อยู่คู่กับจังหวัดเชียงรายและประเทศไทยตราบชั่วลูกชั่วหลาน

ชื่อ : ชินศรี พูลระออ (บิ๊ก)

ธุรกิจ : ข้าวธรรมชาติ

จังหวัด : เชียงราย

ความรับผิดชอบต่อสังคมเริ่มต้นจากข้าวเมล็ดเดียว

เมื่อบิ๊กได้สืบทอดกิจการโรงสี ก็ได้มีการศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับการทำนา ตลอดจนได้ลงพื้นที่ปลูกข้าวด้วยตนเอง จึงได้เห็นถึงการใช้สารเคมีในแปลงข้าวโดยขาดความรู้ความเข้าใจของเกษตรกร ส่งผลให้มีต้นทุนที่สูง ในขณะที่ราคาข้าวตกต่ำ ทำให้ขายข้าวไม่ได้ราคา หยดน้ำตาของชาวนาจากการกู้หนี้ยืมสินนั้น เป็นแรงผลักดันให้บิ๊กมีความตั้งใจที่จะทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ของชาวนาดีขึ้น โดยการรวมกลุ่มเกษตรกรเพื่อให้ความรู้ในการปลูกข้าวโดยไม่ใช้สารเคมี ไปจนถึงวิธีการทำนาแบบลดต้นทุน เพื่อให้ได้ผลผลิตเพิ่มขึ้น ขายข้าวได้ราคาดีขึ้น ผู้บริโภคได้ทานข้าวคุณภาพดีและมีความปลอดภัย สิ่งเหล่านี้เองนับเป็นจุดเริ่มต้นเล็ก ๆ ของบิ๊กและชาวนาในการสร้างความรับผิดชอบต่อสังคม

แหล่งผลิตข้าวโบราณพันธุ์ดีของเชียงรายสู่ครัวโลก

ข้าวธรรมชาติเกิดจากการคัดเลือกข้าวสายพันธุ์ดีที่สุดจากแหล่งธรรมชาติต้นน้ำจังหวัดเชียงราย ด้วยความตั้งใจและเข้าใจในธรรมชาติของข้าว ผ่านกระบวนการผลิตอย่างพิถีพิถัน จนได้เป็นข้าวปลอดสารพิษคุณภาพดีออกสู่ตลาดโลก  สร้างรอยยิ้มและความภาคภูมิใจให้กลับมาสู่ชาวนา และยิ่งไปกว่านั้นคือการได้อนุรักษ์พันธุ์ข้าวพื้นเมืองที่มีความเป็นมากว่า 50 ปีให้อยู่คู่กับจังหวัดเชียงราย ด้วยการให้ชาวนาปลูกข้าวโดยการนำความรู้พื้นถิ่นมาผสมผสานควบคู่ไปกับข้อมูลทางวิชาการ เกิดเป็นความยั่งยืนของพันธุ์ข้าว ธรรมชาติ และชุมชน

ในเมื่อเราเป็นธุรกิจผูกพันกับชาวนาอยู่แล้ว ทำไมเราไม่พาเค้าไปด้วย

ทุกวันนี้กลุ่มเกษตรกรของข้าวธรรมชาติมีความรู้ในการปลูกข้าวอย่างถูกต้อง สามารถขายข้าวได้ราคาดี และลดปัญหาหนี้สิน โดยได้ปรับเปลี่ยนจากการใช้สารเคมีในแปลงข้าว จนเป็นเกษตรปลอดภัย และมีเป้าหมายในการพัฒนาให้ไปสู่เกษตรอินทรีย์ที่มีความยั่งยืนในอนาคต เพราะสำหรับบิ๊กแล้ว สิ่งที่เหนือกว่าเงินก็คือความสุข สภาพสังคมที่ดี และทุกคนกลับมามีรอยยิ้มอีกครั้ง

คำสอนของในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่พึงระลึกอยู่เสมอ

คือ ความเพียร

ภาพที่เราคุ้นตา จำได้ติดตา คือ ภาพที่ในหลวง ร.9 เสด็จพระราชดำเนินไปตามถิ่นทุรกันดารต่าง ๆ เป็นประจำ เพื่อให้ทรงเข้าถึงพื้นที่ เข้าใจสภาพแวดล้อม เข้าใจสภาพความเป็นอยู่ในสังคมตรงนั้น เพื่อจะนำมาหาทางแก้ไขอย่างถูกต้องและยั่งยืนให้แก่ประชาชนของท่าน เป็นภาพที่พวกเราเห็นมาตลอดชีวิตของท่านในการเป็นพระมหากษัตริย์ของไทย ท่านไม่ได้ทำเพื่อให้ตัวเองสบายมิหนำซ้ำ ท่านต้องเหน็ดเหนื่อยพระวรกายต่าง ๆ  นา ๆ เพื่อหวังให้ประชาชนของท่านหมดทุกข์ พออยู่พอกิน ดำรงเลี้ยงชีพได้อย่างยั่งยืน และนี่คือภาพจำที่ตัวผมระลึกนึกถึงเสมอ และ ทำตามแบบอย่างพระองค์ท่านมาโดยตลอด

สิ่งที่อยากฝากไว้ในฐานะ พอแล้วดี The Creator รุ่น 2

หลักคิดหนึ่งที่อยากฝากไว้ในการทำธุรกิจ คือ การคิดถึงผู้อื่น

การเริ่มทำธุรกิจ ไม่จำเป็นต้องคิดถึงแค่ตัวเลข กำไร-ขาดทุน เพียงอย่างเดียว แต่อาจจะเริ่มจากการที่คุณรู้ว่าตัวคุณมีดีอะไร มีความเชี่ยวชาญแบบไหน และสิ่งที่เรามีจะสร้างคุณค่าให้ผู้อื่นได้อย่างไร คุณอาจสร้างธุรกิจที่มีคุณค่าต่อทั้งตัวเอง ผู้อื่น และสังคม เป็นธุรกิจที่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ เป็นธุรกิจที่ยั่งยืนได้เลย

“อย่าเป็นแบรนด์ที่ยิ่งใหญ่ที่มีแต่คนอยากล้ม แต่เป็นแบรนด์เล็ก ๆ ที่สำคัญกับชุมชน และมีแต่คนอยากลุกขึ้นปกป้อง”
— ดร.ศิริกุล เลากัยกุล