คุณปราชญ์ นิยมค้า

ชื่อ: นาย ปราชญ์ นิยมค้า

บริษัท: Mann Craft

ประเภทธุรกิจ: .ร้านจําหน่ายสินค้าหัตถกรรม ประเภทผ้าทอมือสีธรรมชาติ

จังหวัด: สกลนคร

Q: คุณได้น้อมนำ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy Philosophy) มาใช้ใน การดำเนินชีวิต/ดำเนินธุรกิจอย่างไร

A: ได้เริ่มต้นที่ตัวตนเองก่อนว่าชอบอะไรอยากทำอะไรเพื่อเลี้ยงชีพตนเอง และเป็นอาชีพที่มีความหมาย มีคุณค่าอาจไม่ใช่ธุรกิจที่ทำรายได้ ทำกำไรมากมาย แต่ต้องเป็นธุรกิจที่ทำแล้วมีความสุข ส่วนงานที่มีคุณค่า มีความหมาย คือการที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการเสริมรายได้ให้กับชาวบ้านในชุมชนชนบทหลังจากเขาว่างเว้นจากการทำไร่ทำนา อีกทั้งคงไว้ซึ่งทักษะฝีมืองานหัตถกรรมทอผ้า มัดหมี่ย้อมสีธรรมชาติที่นับวันจะหายไปตามกาลเวลา ทั้งนี้คำนึงถึงตารางวิถีชุมชนเป็นหลัก คือ งานบุญประเพณีงานเกษตร ไม่เร่งรัดเวลา ให้ช่างทอทำงานอย่างมีความสุขสบายๆ (ว่างก็ทอ พอก็หยุด)

Q: คุณได้นำเอาแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy) มาปรับใช้เพื่อพัฒนา/ต่อยอด ธุรกิจที่ทำอยู่อย่างไร

A: ในวงการแฟชั่นสิ่งทอ เครื่องแต่งกาย สินค้าlifestyle รวมถึงงานหัตถกรรมที่ผู้ประกอบการต้องการสร้างแบรนด์ต้องอาศัยความคิดสร้างสรรค์ ความแปลกใหม่หรือจุดเด่นของตนเองเพื่อให้ลูกค้าจดจำหรือสนใจในตัวสินค้าการทำงานจากภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านผ้าทอมือ ต้องต่อยอดสร้างคาแรกเตอร์สินค้าให้เหมาะกับลูกค้าที่เปลี่ยนไปตามกาลเวลา ให้หลากหลายขึ้นเพื่อให้ธุรกิจอยู่ได้และเพิ่มกลุ่มลูกค้ามากขึ้น

Q: ธุรกิจของคุณ ได้สร้างผลกระทบในเชิงบวก/มีส่วนช่วยสนับสนุน ยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนที่คุณ อยู่อย่างไร

A2

ดึงเอาคนในชุมชนที่เคยมีทักษะฝีมือการทอผ้าไหมผ้าฝ้ายแล้วเลิกทอ เนื่องจากไม่มีช่องทางตลาดจำหน่าย หรือไม่มีเงินทุนให้เขากลับมาแสดงฝีมือ(บางแบบบางลายได้ร่วมออกแบบด้วยกัน) และสร้างความภูมิใจเหมือนเคย มีรายได้เสริมที่มากขึ้นมีความเป็นอยู่ที่มั่นคงขึ้น

จาก 100 คะแนนเต็ม คุณให้สัดส่วนคะแนนธุรกิจ/แบรนด์ของคุณ เท่าใด?
Sufficiency Economy (เศรษฐกิจพอเพียง)Creative Economy (เศรษฐกิจสร้างสรรค์)
4060