คุณศิริวิมล กิตะพาณิชย์

ชื่อ: คุณศิริวิมล กิตะพาณิชย์

บริษัท: บริษัท เซฟ ไลฟ์ จำกัด (ไร่รื่นรมย์)

ประเภทธุรกิจ: ร้านอาหาร ร้านกาแฟ ที่พัก ไร่เกษตรอินทรีย์

จังหวัด: เชียงราย

Q: คุณได้น้อมนำ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy Philosophy) มาใช้ใน การดำเนินชีวิต/ดำเนินธุรกิจอย่างไร

A: ได้นำหลักของการปลูกพืชและทำไร่ผสมผสานอินทรีย์มาใช้ในการดำเนินธุรกิจ โดยการให้พืชแต่ละเกื้อกูลกันไม่ทำพืชเชิงเดี่ยวตัวใดตัวหนึ่งและเปิดเป็นศูนย์เรียนรู้ให้ชาวบ้านได้เข้ามาศึกษาพูดคุยไม่ปิดกั้นไม่มีค่าเข้าชมที่ไร่ไม่มีรั้วเพราะต้องการให้ชาวบ้านกล้าที่จะเข้ามาอดทนและขยันในการทำงานไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคปัญหา

Q: คุณได้นำเอาแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy) มาปรับใช้เพื่อพัฒนา/ต่อยอด ธุรกิจที่ทำอยู่อย่างไร

A: -เราได้นำการสร้างเรื่องราว story telling และการให้กำลังใจในการเล่าเรื่อง เกี่ยวกับพวกเรามาเป็นการแสดงเพื่อทำให้คนทั่วไปหรือลูกค้ามีความสนใจเกี่ยวกับเรามากขึ้น
-การนำดีไซน์มาประยุกต์ใช้กับรูปหลักของไร่และตัวสินค้า เพื่อทำให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าในปัจจุบันมากขึ้นและเพื่อทำให้เป็นที่จดจำสำหรับลูกค้าอีกด้วย
-การแปรรูปสินค้าเกษตรอินทรีย์ให้เป็นสินค้าที่แปลกใหม่และสอดคล้องกับกลุ่มลูกค้าที่รักสุขภาพอีกทั้งยังมีการร่วมวิจัยกับสถาบันหรือกับหน่วยงานต่างๆ
-การใช้สื่อออนไลน์ในการแสดงไร่และสินค้าของไร่เช่น Facebook Instagram เว็บไซต์ lnwshop และอื่นๆ
-การสร้างคาแรกเตอร์หรืออัตลักษณ์ให้กับไร่รื่นรมย์
-เป็นธุรกิจที่ทำแบบผสมผสานคือ ecotourism (การท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ) ไร่เกษตรอินทรีย์ คาเฟ่ โฮมสเตย์ ศูนย์เรียนรู้

Q: ธุรกิจของคุณ ได้สร้างผลกระทบในเชิงบวก/มีส่วนช่วยสนับสนุน ยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนที่คุณ อยู่อย่างไร

A: -เป็น แหล่งเรียนรู้ให้กับชาวบ้านและเยาวชนในชุมชนได้มีโอกาสเรียนรู้การทำเกษตรอินทรีย์สร้างงานให้กับคนในชุมชน ฟื้นฟูป่า และการปลูกต้นไม้ในชุมชน
-สร้างกำลังใจและแรงบันดาลใจให้กับผู้ที่ทำเกษตรธุรกิจด้านอื่นๆในทุกกลุ่มอายุที่ได้รู้จักเรา
-การเป็นตัวอย่างของคนที่ลงมือทำเกษตรอินทรีย์แบบจริงด้วยอายุที่น้อยสามารถเป็นแบบอย่างให้กับคนอื่นๆที่จะหันกลับมาทำธุระเสดในท้องถิ่นตัวเองด้วยเช่นกัน

จาก 100 คะแนนเต็ม คุณให้สัดส่วนคะแนนธุรกิจ/แบรนด์ของคุณ เท่าใด?
Sufficiency Economy (เศรษฐกิจพอเพียง)Creative Economy (เศรษฐกิจสร้างสรรค์)
7080