คุณสุธีร์ – ศิริพรรณ ปรีชาวุฒิ

ชื่อ: สุธีร์   ปรีชาวุฒิ

บริษัท: สุธีร์ ออแกนิค ฟาร์ม

ประเภทธุรกิจ: กลุ่มเกษตรกร

จังหวัด: จันทบุรี

Q: คุณได้น้อมนำ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy Philosophy) มาใช้ใน การดำเนินชีวิต/ดำเนินธุรกิจอย่างไร

A: ปัจจุบันสถานะของเราตั้งอยู่บนพื้นฐานที่มีภูมิคุ้มกันในระดับปัจจัย 4 ที่พร้อมแล้วในระดับหนึ่งแต่ความรู้ของเราอาจจะยังไม่ลงลึกไปถึงระดับเป็นหมอหรือครูสอนทุกๆคนได้ ดังนั้นในปัจจุบันการที่เราจะทำการใดๆเราจะแบ่งการลงมือทำเป็น 3 ขั้นตอนเสมอคือมีขั้นเรียนรู้/ทดลอง ขยายผลไปสู่รอบข้าง สุดท้ายมั่นใจจึงลงทุนเพิ่ม   ซึ่งทั้ง 3 ขั้นตอนนี้เรามองว่าเป็นไปตามหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง ในเงื่อนไขของด้านการสะสมความรู้ในการทำงานและใช้ชีวิต และเงื่อนไขด้านคุณธรรมที่เราจะไม่เอาเปรียบผู้บริโภคและเบียดเบียนสิ่งแวดล้อม และการทำงานทั้ง 3 ขั้นตอนของเราที่ค่อยๆเดินไปโดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของ ความพอประมาณ มีเหตุผล และมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตนเอง

Q: คุณได้นำเอาแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy) มาปรับใช้เพื่อพัฒนา/ต่อยอด ธุรกิจที่ทำอยู่อย่างไร

A: เราไม่กล้าตัดสินว่าสิ่งที่เราทำอยู่มันเป็นเศรษฐกิจสร้างสรรค์หรือไม่ เพราะว่าสิ่งที่เราทำอยู่ล้วนมีมุมมองจากคนสองด้าน เราเพียงแต่นำเอาความรู้เก่ากลับมาใช้ในการทำมาหากินและการประกอบอาชีพ

คนรุ่นเก่าอาจจะมองว่าอาชีพของเราธรรมดาแต่คนทำการตลาดอาจจะมองว่าเราทำอาชีพด้วยวิธีการสร้างสรรค์ก็มี แต่สิ่งที่ เราทำอยู่คือเราจะหากลยุทธ์ต่างๆมาสร้างการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างสังคมเมืองและสังคมเกษตรกรรม เช่นการสร้างพื้นที่อาหารที่ดีและมีพื้นที่ให้คนได้เรียนรู้และมาทำความเข้าใจในธรรมชาติแบบของเรา สร้างวิธีการเรียนรู้เฉพาะตัว/เฉพาะถิ่นของเราเอง โดยร่วมมือกันกับคนภายนอกที่มองคนละมุมกับเรามาช่วยกันสร้างและบอกกล่าวให้คนอื่นๆได้รับรู้ไปด้วยกัน

Q: ธุรกิจของคุณ ได้สร้างผลกระทบในเชิงบวก/มีส่วนช่วยสนับสนุน ยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนที่คุณ อยู่อย่างไร

A: -การยกระดับชีวิตชุมชนที่อยู่ยังเป็นไปในกลุ่มเล็กๆ อย่างค่อยเป็นค่อยไป คู่ขนานไปกับการช่วยให้ชุมชนได้รับรู้ถึงปัญหาของตนเอง

-เราร่วมกันสร้างตลาดนัดสีเขียวเล็กๆในโรงพยาบาลให้คนในพื้นที่ได้มีแหล่งอาหารที่ปลอดภัยมีพื้นที่ให้เกษตรกรมาขายและพบกับลูกค้า

-รวมกลุ่มทำการตลาด/ออกร้าน กับร้านอาหาร/ผู้ค้าส่ง/ห้าง modern trade เพื่อสร้างช่องทางการจำหน่ายให้กับกลุ่ม

-เริ่มรวมกลุ่มกันทดลองปลูกสมุนไพรชนิดต่างๆ สร้างความมั่นคง ให้กับเกษตรกรและสังคม เชื่อมโยงกับโรงพยาบาลแพทย์แผนไทยเพื่อที่จะให้เกิดโครงการสมุนไพรอินทรีย์

-เริ่มดึงนักวิชาการอิสระ/เครือข่ายจากภายนอกมาร่วมกันแลกเปลี่ยนและสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับธรรมชาติแบบเฉพาะตัวและเฉพาะพื้นที่ที่สอดคล้องกับสถานการณ์สังคมพร้อมกันกับเปิดกว้างให้ทุกๆคนมาร่วมกันออกแบบและเรียนรู้ไปพร้อมๆกัน เป็นวิธีการที่เราจะสามารถค่อยๆแทรกซึมความรู้ไปสู่สังคมรอบข้างรับได้อย่างสนิทใจ

จาก 100 คะแนนเต็ม คุณให้สัดส่วนคะแนนธุรกิจ/แบรนด์ของคุณ เท่าใด?
Sufficiency Economy (เศรษฐกิจพอเพียง)Creative Economy (เศรษฐกิจสร้างสรรค์)
7080