คุณชัยนันท์ หาญยุทธ

ชื่อ: ชัยนันท์ หาญยุทธ

บริษัท: บริษัท ฟูด เมกเกอร์ จำกัด หจก.ธัญชนกพืชผล

ประเภทธุรกิจ: ธุรกิจแปรรูปสินค้าทางการเกษตร (ลำไยและข้าวโพด)

จังหวัด: น่าน

Q: คุณได้น้อมนำ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy Philosophy) มาใช้ใน การดำเนินชีวิต/ดำเนินธุรกิจอย่างไร

A: บริษัทมีกิจการจำหน่ายสินค้าทางเคมีภัณฑ์ ที่มียอดขายที่ดีมาก ๆ แต่ตัวกระผมมีแนวคิดว่าการส่งเสริมให้เกษตรกรใช้สารเคมีไม่ใช่ทางออกที่แท้จริงของการทำเกษตรแบบยังยืน จึงได้ตัดสินใจเลิกกิจการในส่วนของการจำหน่ายสินค้าเคมีภัณฑ์ และได้นำเอาหลักปรัชชาพอเพียงมาปรับใช้ในธุรกิจ โดยการจัดกิจกรรมให้ความรู้กับเกษตรกรหันมาทำเกษตรแบบอินทรีย์ในรูปแบบที่ทางบริษัทเป็นผู้ให้ความรู้ ร่วมกับทางบริษัทพันธมิตร เพื่อสร้างเกษตรกรสมัยใหม่

Q: คุณได้นำเอาแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy) มาปรับใช้เพื่อพัฒนา/ต่อยอด ธุรกิจที่ทำอยู่อย่างไร

A: -การส่งเสริมและให้ความรู้กับเกษตรกรช่วยพัฒนาและต่อยอดธุรกิจในด้านคุณภาพและความสามารถในการเผชิญกับปัญญาที่เกษตรกรพบเจอได้เป็นอย่างดี เกษตรกรมีความเข้าใจในเกษตรเพิ่มขึ้นและตระหนักถึงโทษของสารเคมีและสามารถพัฒนาทักษะในการทำเกษตรแบบยั่งยืน สามารถเพิ่มผลผลิต และสามารถคัดสรรคุณภาพสินค้าสู่ตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ

-มุ่งเป้าหมายที่คุณภาพ ไม่เพิ่มอุปสงค์โดยการลดราคา

-ประสานหน่วยงานภาครัฐกับหน่วยงานที่มีอยู่ในเมือง และสร้างประโยชน์ร่วมกันผ่านความคิดริเริ่มของภาครัฐและภาคเอกชน ส่งเสริมคุณภาพและความเป็นเลิศ

Q: ธุรกิจของคุณ ได้สร้างผลกระทบในเชิงบวก/มีส่วนช่วยสนับสนุน ยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนที่คุณ อยู่อย่างไร

A: บริษัทนำกำไรที่ได้รับจากการทำธุรกิจช่วยเหลือและให้โอกาสในการสอนงานคนพิการให้มีอาชีพสามารถดูแลตัวเองได้ ในการสอนถักไม้กวาดดอกหญ้า ในส่วนของเกษตรกร บริษัทสามารถรวมกลุ่มเกษตรกรสมัยใหม่ ที่มีหัวคิดก้าวหน้า เป็นแบบอย่างในการส่งเสริมให้เกษตรกรอื่น ๆ หัวมาทำเกษตรอินทรีย์ ในปีนี้ มีเกษตรกรสนใจและติดต่อเข้าร่วมโครงการจำนวนมาก

A3
จาก 100 คะแนนเต็ม คุณให้สัดส่วนคะแนนธุรกิจ/แบรนด์ของคุณ เท่าใด?
Sufficiency Economy (เศรษฐกิจพอเพียง)Creative Economy (เศรษฐกิจสร้างสรรค์)
8070