Category Archives: ธุรกิจออกแบบและความคิดสร้างสรรค์

คุณศรุตา เกียรติภาคภูมิ

“จากเศษเหล็กที่ดูเหมือนไม่มีมูลค่า สู่ “เศษวิเศษ” ที่เป […]

คุณแพรวพร สุขัษเฐียร

ชื่อ: นส. แพรวพร สุขัษเฐียร บริษัท: บริษัท ใจบ้านสตูดิโ […]

คุณกิตติพจน์ อรรถวิเชียร

“แก้ปัญหาสังคมด้วยความคิดสร้างสรรค์บนพื้นฐานการทำธุรกิจ […]

คุณภัทรา คุณวัฒน์

“งานออกแบบโครงสร้างกระดาษที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม” ในย […]

คุณคำรน สุทธิ

ในปัจจุบัน ถ้าพูดถึงสถาปัตยกรรมสีเขียวหรือการออกแบบอาคา […]

คุณจิระ ชนะบริบูรณ์ชัย

“อยากให้แฟชั่นเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างความเท่าเทียมกันใ […]

คุณบุณยนุช วิทยสัมฤทธิ์

“แก่นของแฟชั่นคือการสะท้อนตัวตนที่มีคุณค่า ไม่ใช่การใช้ […]